Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
لینک های روزانه
  الان شبیه امام به وداع و دیدن امام زین العابدین بیمار رفته است. می¬خوانند و مردم از زن و مرد گریه می کنند، خیلی بلند و شور غریبی افتاده است.
  روز عاشورای سال 1300 ه.ق.
  به روایت و دستخط ناصرالدین شاه قاجار:

  روز چهارشنه روز قتل است.دیر از خواب برخاستم، رفتم حیاط مریم خانم، حلوای انیس¬الدوله را برهم زدیم. دختر سکینه خانم دعای عاشورا را آورد خواندم. یعنی در اتاق خودم. بعد مردانه شد. در تالار آینه ناهار خوردیم. علی کچل و غلامحسین خان بعضی کاغذها خواندند، جواب دادم. دندان علی کچل درد می¬کرد، رویش باد کرده بود، با این احوال هم دیشب چهل و یک منبر 1 \"چهل و یک منبر\" : چهل منبر یکی از آیین های عزاداری عاشورا در ایران است. آئین چهل منبری به عنوان یک اثر معنوی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. ناظم الاسلام کرمانی دربارهٔ این رسم نوشته است: «در آغاز، این رسم منحصر بود به همان منبری که در دههٔ عاشورا روضه می خواندند، بعد هر جا منبری می گذاشتند تا مردم رویش شمع روشن کنند.... رفته، هم امروز به حضرت عبدالعظیم.
  خلاصه رفتیم تکیه حجرات حرم را گشتیم. سادات روضه خوان آمدند شوری انداختند، روی سکو. بعد سید ابوطالب تنها عمامه برداشته خیلی رو کرد و شوری انداخت. بعد دسته ها آمدند، یعنی دسته های همه روزه ، دستۀ زنبورکچی قدری اضافه کرد بود، از یدکهای 2 یدک : کتل و اسب زین کرده ای که پیشاپیش پادشاهان و امرا و بزرگان می برند و نزیج نیز گویند. (ناظم الاطباء) . کثیف و حجله قاسم و غیره.
  موزیکانچی مدرسه امروز آمد، یک دور تخت زدند و گشتند. جمعیت زیاد است، از زن و مرد. تعزیه شهادت و درویش و موسی و غیره در آوردند. الان همین روزنامه را در تکیه می¬نویسم. دو ساعت و ربع کم به غروب مانده است. «کسانی که در حضور ایستاده اند» 3 عبارت داخل گیومه در اصل چنین است: کس در حضور ایستاده است. : فسوة الممالک،ملیجک،سرهنگ پسر امین حضور،جوجه. الان شبیه امام به وداع و دیدن امام زین العابدین بیمار رفته است. می¬خوانند و مردم از زن و مرد گریه می کنند، خیلی بلند و شور غریبی افتاده است. حالا گفتم قهوه گلدان .
  الحمدلِله تعالی این دهه بسیار خوش گذشت. بسیار خوب تعزیه داری شد. از برکت سید¬الشهدا و علیه و آله السلام.

  ۱. \"چهل و یک منبر\" : چهل منبر یکی از آیین های عزاداری عاشورا در ایران است. آئین چهل منبری به عنوان یک اثر معنوی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. ناظم الاسلام کرمانی دربارهٔ این رسم نوشته است: «در آغاز، این رسم منحصر بود به همان منبری که در دههٔ عاشورا روضه می خواندند، بعد هر جا منبری می گذاشتند تا مردم رویش شمع روشن کنند....
  ۲. یدک : کتل و اسب زین کرده ای که پیشاپیش پادشاهان و امرا و بزرگان می برند و نزیج نیز گویند. (ناظم الاطباء) .
  ۳. عبارت داخل گیومه در اصل چنین است: کس در حضور ایستاده است.
  آرشیو اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اسناد بیوتات
  جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت