Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
لینک های روزانه
  ...فيروز میرزا در این ماموریت با خشونت زیاد و غیرانسانی با مردم فارس عمل میکند ، وی به عنوان اینکه طوایف ممسنی و سران آنان نسبت به دولت نافرمان هستند مردم را مورد یورش قرار داده، مراکز و مساکن آنان را ویران می سازد و به گفته مؤلف ناسخ التواریخ ( بسیار کس را ... - نایبنا ساخت ... چندان سر بریدند و از سرهای دزدان ! مناره ها بر آوردند .....
  شرح سنگدلیهای فیروز میرزا فرمانفر و ستمکاریهای او
  فيروز میرزا پسر شانزدهم عباس میرزا نایب السلطنه ،متولد سال ۱۲۳۳ ه. ق ،است ، که در سال ۱۲۵۰ با پادشاهی برادرش محمدشاه نخستین مأموریت مهم او آغاز شد . و آن مقابله با عموهای خود حسینعلی میرزا فرمانفرما،حکمران فارس و برادرش حسنعلی میرزا شجاع السلطنه حکمران کرمان بود ، زیرا آنها متفقا سر بنافرمانی علیه پادشاه جوان بلند کرده بودند .فیروز میرزا به همراه منوچهر خان معتمد الدوله ،«سِر هنری لنزی بیتون» و کلنل جستن شیل مامور سر کوبی شاهزاده ها ی مذکور در فوق می شود و این ماموریت با موفقیت انجام می شود و بلا فاصله فیروز میرزا حکمران فارس و معتمد الدوله وزیر و پیشکار وی می گردد .
  فيروز میرزا در این ماموریت با خشونت زیاد و غیرانسانی با مردم فارس عمل میکند ، وی به عنوان اینکه طوایف ممسنی و سران آنان نسبت به دولت نافرمان هستند مردم را مورد یورش قرار داده، مراکز و مساکن آنان را ویران می سازد و به گفته مورخ دولتی و مؤلف ناسخ التواریخ ( بسیار کس را ... - نایبنا ساخت ... چندان سر بریدند و از سرهای دزدان ! مناره ها بر آوردند که قاطعان طریق را یکباره دست طمع مقطوع گشت )
  فیروز میرزا به این کشتار اکتفا نمیکند و چون بر یکی از سران ایلات دست نمی یابد ، صدها نفر را اسیرمی کند و به شيراز می آورد و بطرز فجیعی آنانرا تحت شکنجه قرار می دهد .
  مولف فارسنامه ناصری در باره فجایعیکه فیروز میرزا مرتکب شد،چنین می نویسد : ( نواب فيروز میرزا با نیل به مقصود در اوایل ماه صفر ۱۲۵۲ ... وارد شیراز شدند در خارج دروازه باغشاه برجی ساختند و معادل ۷۸ نفر از قبیله ولیخان و اهالی "شول جوزك كام فيروز" را که با ولیخان دوستی و همراهی داشتند زنده در آن برج گذاشته سر های آنها را از سوراخهای برج بیرون کرد. مردمان شهری آب ونان می دادند تا چند روز زنده نماندند )
  اوژن فلاندن فرانسوی که در سال ۱۸۴۱ کمی بعد از این رویداد به ا یران می آید و در فارس گردش میک ند در این مورد می نویسد:( ... برای اینکار بهتر دانست دردشت شیراز و نزدیك یکی از دروازه ها برجی بسازد و برای این برج حجرات متعددی ساخت که هريك منزل محبوسی شود در آن زندانیان را جای داد، سپس با گچ و آهك و مصالح بنایی دور و برش را پوشانید بالای سر هريك پنجره گذاشت تا از این پنجره ها این تیره بختان گرسنه و تشنه دیده شوند ، اوژن فلاندن ، سپس احساس بشری خودرا از این مشاهده چنین بیان میدارد: وقتی بدین برج داخل شدم خرده های بسیار از جمجمه و پارچه های لباس یافتم، هر کس بدین جاپا گذارد و این وضعیت را ببیند لرزان می شود . فراشی که با من بدرون برج آمد، می گفت دو نفر از رؤسایشان را مخفیانه تلف کردند ، .یکی را به دهانه توپ بسته دیگری را دو نیمه کردند و هر نصفه را به دروازه آویزان نمودند تا دیگران ببینند سرپیچی نکنند .و تصور این قبیل جنایات را نمی شود کرد گویا اینها تشنه خونند که به چنین اعمال مبادرت میک نند و الايك تنبیه کافیست. در شرق که بقول خودشان آزاد است !!! مطیع اراده های نفسانی و شهوات بی معنی میگردند ، هیچ وقت از روی منطق و عادلانه قضاوت نمی کنند، از حد خود خارج می شوند، هیچ فکرهم نمی کنند که قضاوت غلط کرده اند .
  وقتی پرسیده شود بچه سبب خلافی که مستوجب چنین مجازاتی نبود بدین عقوبت رسید می گویند باید آن چنین کرد تا دیگران عبرت گيرند اغلب باید گوشمالی به این مردمان ناهنجار و نامطيع داده شود .۰
  اوژن فلاندن در این مورد مطالب بیشتری مینویسد و این عمل حضرت والارا (یکی از فجایع بزرك تاریخ و عالم بشریت ) میداند،در تایید بی رحمی فیروز میرزا ، محمد خان مجد الملك ( نیای خاندان امینی ) نیز در تاریخ خود شرحی می نویسد و معتقد است: ( هیچ قسي القلب را تاب شنیدن جنایات او نیست) .
  فیروز میرزا در زمان ناصرالدین شاه به مشاغل مهمی رسید از قبیل حکومت تهران ، آذربایجان ، بلوچستان و مقام وزارت جنگ ،نیابت ولیعهد در حکومت مملكت آذربایجان ، حکومت عراق و ملایر و تویسرکان.عضو مجلس شورای دولتیو...و...، خلاصه همه اوقات دارای مراتب و مناصب عاليه بوده است
  در مقام وزیر جنگ با هر گونه نوسازی ارتش و برقراری نظم درست مخالف بود و وقتی تصمیم گرفته شد امور اداری ارتش را از هرج و مرج برهانند وی اعتراض کرد، و چنین اظهار داشت: «بعد از سالها تجربه وزحمت اینقدر خاك بر سر ما شده که عقل خود را کنار بگذاریم مقلد مردکه فرنگی شویم ریشمان را بدست چند نفر جاهل بدهیم، لازمه تنظیمات قشونی تسلط زیاد است و پول حاضر که آدم بتواند رخنه کار هارا ببندد ،افغانها که صفویه را متفرق کردند کتابچه تنظیمات داشتند؟ نادر که... و تمام هندوستان را گرفت قواعد فرنگی میدانست؟ ،من این چیزها را نمیدانم ،شغلی پادشاه به من محول کرد از کسالت بیرون بیایم، هزار نفر در این میانه از من توقع دارند ،طالع بد عجب چیزیست ،مردم بردند و خوردند ،به من که رسید باید گرفتار این لجن کاری باشم .
  وی در بیست و نهم ربیع الاول ۱۳۰۳ درسن هفتادسالگی به مرض ذات الجنب وافراط درشرب شراب فوت شد.
  فيروز میرزا با هما خانم دختر بهاء الدوله پسر فتحعلیشاه ( دختر عموی خود ) ازدواج می کند . از او چهار فرزند ، ( سه دختر و دو پسر ) پیدا می کند... . دختران فیروز میرزا یکی سرورالسلطنه (حضرت عليا) ، نجم السلطنه و ماه سیماو پسران اوعبدالحمید میرزا ناصر الدوله وعبدالحسین میرزا فرمانفرما هستند .
  سرورالسلطنه معروفترین و بزرگترین دختر فیروز میرزا به عقدمظفرالدین میرزا ولیعهد در می آید....
  ر.ک. ابوالفضل قاسمی، خاندانهای حکومتگرای ایران یا الیگارشی، - خاندان فیروز میرزا فرمانفرما،مجلۀخاطرات وحید » فروردین ۱۳۵۱ - شماره ۶ ‏(صص ۸۵ تا ۹۸).
  شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت