Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
لینک های روزانه
  قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ راست در روزنامه های خودشان می نویسند. حتی به پادشاهان خودشان فحش وهزار نامربوط می نویسند ،هیچ کس نمی تواند منع کند.
  دستخط ناصرالدین شاه به شکوه السلطنه
  مادر ولیعهد در مورد مطالب نامربوط منتشر شده.

  شکوه السلطنه
  عریضه ولیعهد را باتفصیل روزنامه فرنگ خواندم.شما همین دستخط را برای ولیعهد بفرستید،جواب عریضه ولیعهد را باید به اطلاع وزیر خارجه و جناب آقا بنویسیم. و تحقیق بکنیم که این روزنامه سرتاپا نامربوط را کی نوشته است و داده چاپ کرده اند.قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ راست در روزنامه های خودشان می نویسند. حتی به پادشاهان خودشان فحش وهزار نامربوط می نویسند ،هیچ کس نمی تواند منع کند.
  از این طرف اگر به ظل السلطان یا دیگری بگویند چرا همچه روزنامه نوشته اید حاشا خواهند کرد ،که ما هرگز خبر نداریم و چه می دانیم، اگر چه خودشان هم مسوده داده باشند، اما حاشا خواهند کرد که ما ننوشته ایم، آن وقت بدتر می شود.باید یک فکر تدبیری کرد که بعد ازین نتوانند این طور چیزها بنویسند و در خیال هستیم که طوری بکنیم که من بعد جرأت این نوع چیز نویسیها را نداشته باشند. ولیعهد را ان شاءالله، هم ما خواسته ایم ،هم خدا خواسته است، کارهایش عیبی نخواهد کرد، آسوده باشد، از این روزنامه های مزخرف دلخوری نکند.

  منبع سند: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،آرشیو اسناد،مجموعه شماره ۸۰۰۷ - ۲۹۵

  تصویر شکوه السلطنه مادر ولیعهد مظفرالدین میرزا ، برگرفته از دنیای زنان در عصر قاجار، متعلق به مجموعه نصرت مظفری،شماره سند ۱۰۲۸A۱۲
  چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت