Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ....در تمام مدت طبخ آش، باید رقاص مطرب بزند، وانواع بازی ها در بیاورند....
  جشن آش پزان به روایت تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه

  ....هر ساله، از ماه اول بهار اعليحضرت پدرم مسافرت می کرد و تمام بهار، تابستان، پائیز 1 آن طور که از خاطرات خود ناصرالدین شاه و سایر منابع بر می آید، ناصرالدین شاه اوایل پائیز از ییلاق باز می گشت و در همان روز بساط آش را براه می انداخته است. را در گردش بود. میل زیادی به شکار وسواری داشت. اول به سرخه حصار 2 بجز سرخه حصار، در بعضی ییلاقات دیگر نظیر شهرستانک ، جاجرود و... نیز بساط آش بر پا شده است. تشریف می بردند برای آش پزان. [که ]یکی از تفریحات خیلی مطبوع خانم ها بود. اگر چه شما يقينا تفصيل را می دانید؛ لیکن، من در اینجا به شما باز شرح می دهم.
  در یکی از خیابان های مطول باغ چادر می زدند. عرض وطول این چادر، بیست ذرع[بود که] در تمام طول چادر، از دو طرف مجموعه گذاشته و از هر قبيل خوراکی در او موجود بود. تمام اعیان، اشراف، وزراء باید بنشینند و اینها را پاك کرده، حاضر نمایند. و پس از حاضر شدن، پدرم اول با دست خودش در ظرف بریزد. و بعد باقی را ریخته، مشغول پختن بشوند. در تمام مدت طبخ آش، باید رقاص مطرب بزند، وانواع بازی ها در بیاورند. پس از انجام، خانم ها برای تماشا می رفتند. پس از تماشا مراجعت کرده، آشپزها آمده قسمت می کردند. و یکی از غذاهای لذید خیلی مأكولی بود که انسان از خوردنش خسته نمی شد. پس از آش پزان به سلطنت آباد یا نیاوران رفته ....

  ۱. آن طور که از خاطرات خود ناصرالدین شاه و سایر منابع بر می آید، ناصرالدین شاه اوایل پائیز از ییلاق باز می گشت و در همان روز بساط آش را براه می انداخته است.
  ۲. بجز سرخه حصار، در بعضی ییلاقات دیگر نظیر شهرستانک ، جاجرود و... نیز بساط آش بر پا شده است.
  خاطرات تاج السلطنه ف به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)،سیروس سعد وندیان،تهران، نشر تاریخ ایران، چاپ اول 1361 ،ص18
  شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۴
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت