Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  .... کسی خواب دیده بود شاهزاده در گذشته، مرده او را به عبدالعظیم می برند و در تابوت معذ بست، در آب متکا روضه خوانی ست، شاهزاده از تابوت گریخته پناه به منبر می برد و معذبین وارد حوزه روضه خوانی نمی شوند ....
  خوابی که نحوۀ مرگ
  شاهزاده اعتضادالسلطنه وزیر علوم را پیش بینی کرد.

  شب عاشورای سال ۱۲۹۹ علی¬قلی ¬¬میرزا اعتضاد السلطنه در گذشت،
  شاهزاده ای که خداوند محاسن اخلاق و مكارم اوصاف بود در فضل و دانش به روزگار خودتك .[جسد وی را] روز عاشورا به حضرت عبدالعظیم بردند، نزديك آب متکا دسته سینه زنی که از امامزاده به شهر می آمد جنازه را گرفته برگشت ،در ضمن تعزیه داری بود ،تا بوت را برده پای منبر گذاردند .
  ازغرائب اینکه شهرت داشت که این احوال را کسی به خواب دیده و ملا آقای در بندی در کتاب خود نوشته .مخبرالسلطنه گوید فرستادم کتاب را آوردند. هجده سال پیش از مرگ شاهزاده اعتضاد السلطنه چاپ شده بود.
  کسی خواب دیده بود شاهزاده در گذشته، مرده او را به عبدالعظیم می برند و در تابوت معذ بست، در آب متکا روضه خوانی ست، شاهزاده از تابوت گریخته پناه به منبر می برد و معذبین وارد حوزه روضه خوانی نمیشوند .
  شعر :
  هرگز به پنج روز حیات گذشتنی //خرم كسی شود مگر از مرگ غافلی
  نی کاروان برفت و تو خواهی مقیم بود// ترتیب کرده اند ترا نيز محملی
  تزار نیکلای دوم آخرین امپراطور روس یکی از شبهای تابستان ایضا سال ۱۹۱۷ به خواب دید، عده بسیاری از شورشیان به كاخ وي هجوم آورده و او را بازن و فرزندش بوسیله خط آهن به سیبری می برند، از وحشت بر خود لرزید و بیدار شد. فردا این خواب را برای راسپوتین کشیش معروف تعریف کرد، وی نیز تعبیری نمود، سه ماه گذشت انقلاب معروف رخ داد و انقلابیون تزار و فرزندانش را اعدام کردند .درگیریها بالا گرفته و در خیابانها مردم به جان هم ریخته و یکدیگر را می کشند او نیز مورد حمله یکی از انقلابیون قرار گرفته و کشته می شود خواب وی تعبیر شد و هنگامیکه در اطاق کار خود نشسته بود زن زیبائی از در در آمد و او را کشت .
  ر.ک. قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی،تاریخ نگارستان،به تصحيح و مقدمه و تذييل مرتضی - مدرسی گیلانی،تتمیم نگارستان ،تهران: کتابفروشی حافظ ، صص۴۹۱ -۴۹۲
  يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۶:۱۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت