Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ....خرابیهای این بی اعتباری را دیگر هیچ کور و هيج احمق نمی تواند منکر بشود ....امضای این دولت را وزرای جاهل بدرجات نگفتنی بدنام و فانی کرده اند .هر فرمان و هر سند دولتی را به ملاحظه یک منفعت پَست مُهر کردند و بعد از دو روز بملاحظه یک منفعت پَست تر منکر شدند ....دولت اینهمه مناصب و اینهمه مواجب و اینهمه نشانهای الماس و اینهمه قدرتهای سلطنتی را بشما محض این میدهد که مسائل دولتی را بدانید .....جای آن نوع جهال باید در طویله باشد نه بر مسند وزارت ....
  گلایه و شِکوه ناصرالدین شاه از وزرای خائن و فاسد
  که موجب ننگ و بی اعتباری دولت اند،به روایت روزنامه قانون
  پس از مسافرت همایون به فرنگستان از تحصیلات علمی و از افکار عاليه شاهنشاهی هرروز يك دليل تازه ظهور میکند .
  یکی از امنای دولت به وجد تمام از طهران می نویسد، سه روز قبل از این دريک مجلس خاص که همه وزرا حضور داشتند بندگان اعليحضرت اقدس همایون روحنافداه این فرمایشات را فرمودند :
  در این چند سفر فرنگستان به حسرت وبه تاسف مشاهده نمودیم که امضای جمیع دول را به کرو رها مي خرند و به ا مضای ما نه تنها هیچ کس از اهل خارجه، بلکه هیچیک از نوکرها و تبعه حتى منسوبان سلطنت ما جرأت نمی کنند يک دينار به ما اعتبار نمایند . ننگ و خرابیهای این بی اعتباری را دیگر هیچ کور و هيج احمق نمی تواند منکر بشود .
  معاملات دول و شرایط تجارت و قدرتهای جنگ و آبادبهای صلح در این عهد همه بسته به نسیه کاری یعنی به اعتبار امضاست.
  عوض خزاین معدود که سلاطین سابق در ایام جهالت جمع می کردند، دول این عهد خزانه خود را بر اعتبار امضای خود قرار داده اند .
  حتی در ایام انقلاب فرانسه که هیچ دولت حسابی دران ملک نبود چند نفر وزیرمجهول به امضای آن دولت در ظرف دو سه روز چندین هزار کرور تومان پول تو نستند از خلق فرتكستان بگیرند .
  در این عهد زور و مکنت و بقای هر دولت، بسته به اعتبار آن دولت است . و با هزاران خجالت وتاسف ملاحظه میکنم که امضای این دولت را وزرای جاهل بدرجات نگفتنی بدنام و فانی کرده اند .
  هر فرمان و هر سند دولتی را به ملاحظه یک منفعت پَست مُهر کردند و بعد از دو روز بملاحظه یک منفعت پَست تر منکر شدند .
  در سایر دول هریهودی از برای حفظ اعتبار امضای خود از جان خود می گذرد . زیرا که فهمیده است که بدون اعتبار امضا نه ناموس خواهد داشت ،نه مال و نه زندگی .
  وزرای بزرگ ما عوض اینکه وضوح و فواید این مسئله اصلی را ملتفت بشوند و عوض اینکه احترام امضای دولت و حفظ امضای وزارت خود را اولین تکلیف ناموس خود قرار بدهند ،بدون خجالت می آیند، و از برای ادنی اغراض خود به ا قسام افساد تشویق و اصرار می کنند ،که ما صاحب تاج و تخت کیان ،ما شاهنشاه ایران ،امضائی که بخط مبارک همایون خودمان داده ایم انکار و باطل نمائیم .
  لعنت بر جهالت چنان وزرا .
  و این وزرای خائن بجهت عذر خیانت خود می گویند ما امضای دولت را نفهمیده دادیم. دولت اینهمه مناصب و اینهمه مواجب و اینهمه نشانهای الماس و اینهمه قدرتهای سلطنتی را بشما محض این میدهد که مسائل دولتی را بدانید و امضای دولت را نفهمیده ندهید .
  این جهالی که حتی از این مسائل سهل دولت بی خبر هستند غلط می کنند که چندین وزارت دولت را بر عهده شخص نالایق خود می گیرند .
  جای آن نوع جهال باید در طویله باشد نه بر مسند وزارت .
  به شما , به همه اولیای دوات صراحة و مؤکداً حکم می فرمائیم که بعد از این باید این رسوائیها اصلا و کلیته موقوف باشند .
  بعد از این امضای ما امضا . تعهد ما تعهد ا ست .
  هر قدر هنر و علم و دقت و دولتخواهی دارید قبل از امضا بکار ببرید . بعد از آنکه امضای دولت، بر زیر يك تعهد گذاشته شد. اجرای آن تعهد اقدس وظایف دولت خواهد بود . و اگر هم بجهت اجرای آن تعهد نصف مملکت از دست برود باز باید آن تعهد را بصداقت و درستی بعمل آورد . زیراکه بی نصف مملکت و با تمام ناموس زندگانی ممکن است اما با همه مملکت و با نقص ناموس بعد از این بقای هیچ دستگاه ابداً ممکن نخواهد بود .
  كلام ملوكانه اینطور می شود که از زبان کرامت بیان شاهنشاهی جاری شده است.
  آن وزرای نااهل که معنی این فرمایشات را تا بحال نفهمیده اند و هنوز سعی دارند که وعده ها و تعهدات دولت را بدرجه دنائت نژاد خود باطل و متعفن نمایند هر وقت بقدر ذره ای عار پیدا بکنند از تف اطراف ،خودبخود به قعرزمین فرو خواهند رفت ،
  روزنامه قانون :
  ما همه میدانیم که پادشاه ما عادل است ولیکن این را هم دنیا ثابت و مقرر ساخته است که عدالت شخص پادشاه بدون قوانین عدليه هیچ معنی ندارد .
  معنی عدالت دولتی اینست که هیچ حکمی بر رعیت جاری نشود مگر بحكم قوانین . و حكم قوانین ازهیچ جا صادر نشود مگر از دیوانخانه عدلیه و آن هم پس از اجرای جمیع شرایط تحقیق و اثبات ......

  منبع : روزنامه قانون ، نمره سوم،رمضان المبارک ۱۳۰۷ ،ص۱ و۲(محل انتشار لندن)
  جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت