Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  .....مایه حیرت و تعجب است که بچه چرا باید این قدرها پاک و تمیز و با ادب و خوش رخت و خوش همه چیز باشد. خیلی در این فقره اهتمام دارند و بعد از آنکه فورا بحد تمیز و لیاقت آموختن چیزی رسیدند، چطور مواظب تعلیم او هستند از هر علم و هر صنعت....
  بچه های پاریس به روایت ناصرالدین شاه
  در سفر دوم فرنگستان :
  يكشنبه ۲۱ الی ۲۷ جمادی الثانی[۱۲۹۵ ] :
  رفتیم پاریس، در ساعت دو بعد از ظهر یا سه همه رفتند به گار، من، عکاس، فرخ خان، سوار کالسکه شده قدری در خیابانها گشتم، هوا گرم و بد بود، ... نشستیم، به کالسکه، رفتم هتل، شب را بعد از شام قدری در شانزه لیزه با امین الملک و شاهزاده با کالسکه گردش کردیم.
  از فونتن بلو که آمدم عصری رفتم حمام ترک، سرتن شوری. هوای پاریس بسیار گرم شده است، یعنی گرم خفه که نمی شود راه رفتن....بچه های پاریس از طفل شیرخواره الی ده ساله ۱۲ ساله را مادرها و دایه هاشان بسیار بسیار بسیار پاک و تمیز و خوب نگاه می دارند که مایه حیرت و تعجب است که بچه چرا باید این قدرها پاک و تمیز و با ادب و خوش رخت و خوش همه چیز باشد. خیلی در این فقره اهتمام دارند و بعد از آنکه فورا بحد تمیز و لیاقت آموختن چیزی رسیدند، چطور مواظب تعلیم او هستند از هر علم و هر صنعت .
  در پارک مونسو و در چمنها و سایه های درختان بادبولون و جاهای دیگر پدر و مادرها که گردش در خیابانها می کنند، بعد از خستگی که در روی صندلی یا نیمکت چوبی می نشینند، شغل مردها این است یا روزنامه میخوانند، یا با همکاران خود صحبت می دارند. زنها مشغول دوخت چیزی شده برای تفنن و با زنهای دیگر صحبت می کنند، بچه هاشان در کمال خوشگلی و مزه و قشنگی در روی چمنها و زیر سایه ها با همدیگر متصلا مشغول بازی هستند و دایه ها و پرستاران اطفال مواظب دارند. بعضی کالسکه های کوچک دارند که دایه ها بچه را می رانند. بعضی گل بازی و آب بازی می کنند، اما با کمال تمیزی که موجب حیرت می شود. بعضی حلقه های بزرگ مدور چوبی دارند که غلت میدهند و می دوند عقب آن.
  در باغ وحش بعضی اسبهای خیلی کوچک دیدم که از شوتلانه آورده اند، خیلی کوچک هستند، بقدر یک گوسفند بیشتر نیستند و اسبهای کوچک دیگر که از اینها قدری بزرگتر هستند که میتوان سوار شد. جایی ساخته بودند مسقف، تویش ریگ ریخته اند، بچه ها سوار شده میدوانند و تعلیم می دهند. شخصی ایستاده است مواظب تعلیم است. در این روزها باز رفتم به اکسپوزیسیون، از در تروگادرو، اول رفتم تالار بزرگ کنسرت که ساز می زنند، الى حال ندیده بودم. در اول تروگادرو ساخته اند که آبشار بزرگ از زیر این میگذرد، از قضا امروز هم مجلس ساز بود، رفتم، در لژ نشسته جمعیت زیادی بود، یک دسته سازنده چی روبرو نشسته بود، بسیار خوب زدند، عمارت و تالار....

  روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر دوم فرنگستان, به کوشش فاطمه قاضیها،سازمان اسناد ملي ايران, ،1379 صص183-186
  دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۱۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت