Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  این روزنامه سر تاپا نامربوط را کی نوشته و داده است چاپ کرده اند. قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ [و] راست در روزنامه های خودشان می نویسند، حتی به پادشاهان خودشان فحش و هزار نامربوط می نویسند ، هیچکس نمی تواند منع کند،
  دستخط ناصرالدین شاه خطاب به شکوه السلطنه مادر ولیعهد
  مظفرالدین میرزا در با ب انتشار مطالبی نامربوط در باره ولیعهد.
  عریضه ولیعهد را با تفصیل روز نامه فرنگ خواندم،شما همین دستخط را برای ولیعهد بفرستید.جواب عریضه ولیعهد را باید به اطلاع وزیر خارجه و جناب آقا بنویسم، و تحقیق بکنم که این روزنامه سر تاپا نامربوط را کی نوشته و داده است چاپ کرده اند.
  قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ [و] راست در روزنامه های خودشان می نویسند، حتی به پادشاهان خودشان فحش و هزار نامربوط می نویسند ، هیچکس نمی تواند منع کند، از این طرف اگر به ظل السلطان یا دیگری بگویند چرا همچه روزنامه نوشته اید،حاشا خواهند کرد که ما هرگز خبر نداریم،و چه میدانیم ، اگرچه خودشان هم مسوده داده باشند، اما حاشا خواهند کرد،که ما ننوشته ایم، آن وقت بدتر می شود. باید یک فکری تدبیری کرد که بعد از این نتوانند این طور چیزها بنویسند، و در خیال هستم که طوری بکنیم،که من بعد جرأت این طور چیز نویسیها[؟!] را نداشته باشند.
  ولیعهد را ان شا الله هم ما خواسته ایم ، هم خدا خواسته است، کارهایش عیبی نخواهد کرد،آسوده باشد. از این روزنامه های مزخرف دلخوری نکند.
  [پشت سند احتمالا دستخط شکوه السلطنه]:قربانت برم جواب رسید و فرستادم، خدا کند خدمات ما رامنظور داشته باشند.
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران -اسناد بیوتات
  چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت