Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  نقل است در سفر عتبات در طاق کسری شاه به وزرای خود گفته من دادگر ترم یا انوشیروان؟ ،.......
  من الوقائع : نقل است در سفر عتبات در طاق کسری شاه به وزرای خود گفته من دادگر ترم یا انوشیروان؟ ، پس از تملقات حضار گفته بودندشما ،شاه در جواب گفته بود به چاپلوسی گفتید نه از روی واقع، ليك من داد گر ترم، انوشیروان مثل بوذرجمهر در اطرافش بودند و در اطراف من شما هستید .
  از این گفتار شاه استنباط میشود که میدانسته اطرافیانش مردم درستی نیستند ،بی غیرت اند، پول پرستند، و اجنبی خواهند، اما چه می توانست بکند؟ چنین بار آمده بودند.
  آنچه دانسته شده در روزگار وی روس و انگلیس بسبب ضعف دولت ووزرای خائن پول پرست در کارهای داخلی ایران مداخله های دامنه داری می کردند ....

  منبع : قاضی احمد غفاری کاشانی ، مصحح ، مرتضی مدرسی گیلانی ،تتمیم تاریخ نگارستان، تهران:۱۴۰۴ هجری قمری،کتابفروشی حافظ، ص۴۹۴
  چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت