Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  عموم ممالک ایران در مهد امن و امان و آسایش اند، خاصه مملکت خراسان .........، بخصوص امنیت شهر مشهد به نوعی است که.....
  شهر مشهد مقدس امن و امان است


  سایر ممالک محروسه

  عموم ممالک ایران در مهد امن و امان و آسایش اند، خاصه مملکت خراسان که این روزها کمال انتظام و امنیت را دارد، بخصوص امنیت شهر مشهد به نوعی است که از قراریکه در روزنامه ها نوشته اند در ایام سا بق کمتری به این امنیت بوده ، از جمله نوشته بودند که کُرّه اسبی در شب از خانۀ میرزا بابای گمرکچی بیرون رفته بوده است و کسی از اهل خانه ندانسته بودند تا و قت صبح دیده اند که اسب دردست یک نفر از سربازهای خلج که قراول شهرند می باشد و به داروغه خانه آورده، صاحبش را می پرسد، بعد از آنکه معلوم شده به صاحبش داد
  همچنین علا في درخیابان سفلی دکان داشته، شب در دکان را فراموش کرده که به بندد و بازگذاشته به خانه خود رفته است ازقراولان فوج خلج که مأمور به حفظ و حراست شهرند، گردش می کرده اند، در آخر شب به در دکان مزبور رسیده اند ،دیده اند که باز است، دو نفرقراول را در آنجا گذاشته و دکان را به آنها سپرده و گذاشته اند صبح صاحب دکان از خواب بیدار شده و بخاطرش می آید که در دکان را نبسته است مضطرب و هراسان به در دکان رفته دیده است که دونفر سرباز در آنجا ، یکی مشغول نماز است و یکی دیگر تفنگ دردوش دارد و به قاعده قراولی راه می رود ، بعد از رسیدن آن شخص قراولان می دانند که صاحب دکان است ، به او می گویند که جمیع اموال واسباب دکانش را وارسی بکند، بعد از اینکه وارسی می کند ،قراولها می بینند که جمیع اموال و اسباب دکانش موجود است، آن وقت می روند.
  منبع : روزنامه وقایع اتفاقیه ،به تاریخ جمعه پانزدهم شهر جمادی الثانی ۱۲۶۷ ص۲.
  پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت