Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  وزیر مختار روس: ...... اجازه و اذنی که از جهت اخذ مالیات پوستهای مزبوره به مشارالیه[کنت ] داده شده، موجب نقض عهد نامه مبارکه است.................هر قدر ضرری که از این جهت به رعایای دولت بهیه روسیه وارد شود، بر عهده اولیای دولت علیه ایران خواهد بود.
  اجاره جمیع پوستهای حیوانات ازقبیل روباه و غیره به کنت دومنت فورت اطریشی رئیس پلیس ایران و اعتراض وزیر مختار روس در عصر ناصری

  قبل از ارائه متن سند اشاره ای کوتاه به زندگینامه کنت دمنت فورت می شود. «کنت دو مونت فرت» که در ایران تنها بنام كنت شهرت پیدا کرده و چهارراه كنت بنام او است در سال ۱۸۳۹ متولد شد. وی در ناپل ایتالیا با رتبه افسری در گارد ویژه پادشاه ناپل و سیسیل وارد خدمت شد و در سال ۱۸۶۰ عليه گاریبالدی سردار ملی ایتالیا وارد نبرد و مجروح گردید و پس از بهبودی به اتریش رفت و در ارتش آن کشور وارد خدمت شد و حتی در چند جنگ هم شرکت کرد .
  کنت در سال ۱۸۶۹ بکلی از خدمت نظام استعفا نمود و در سال ۱۸۷۹ برابر با ۱۲۹۵ هجری در چهل سالگی رسما وارد خدمت ایران شد و بصورت «مستشار پلیس» و بعد رئیس اداره پلیس و نظمیه بکار پرداخت . کنت برای انتظام امورنظمیه طرحی تهیه و ارائه نمود. این طرح حاوی هجده فصل بود و غرض از آن انتظام اموراداره پلیس و ایجاد تسهیل در کارهای شهرداری بود ،بعضی عبارات این طرح مفصل عبارت بودند از:
  روشنایی شهر که مقصود چراغ خیابانهای دولتی است عملش محول به اداره نظمیه شود.قهوه خانه های حالیه شهر جز اتلاف مال و اضرار صحت عامه نتیجه ندارد. در این صورت متروك بودن آنها اولی است ،کسبه هر محلی باید مرتب و منظم و بر حسب جمعیت و استعداد آن محل دارای صنف باشند ، مردمانی که سالها در این پای تخت بدون حرفه و شغل و نوکری متوقف و ساکنند ، راه معاش خود را معلوم بنمایند در صورتیکه استعداد کار و شغلی را دارا بودند، بر حسب لیاقت و استعداد برای هر یك كار و شغلی تعیین خواهد شد، از مفاسد بزرگ اینکه عطارهای شهر حکیم باشی بوده و مشغول معالجه امراض هستند،اطبای معالج شهر باید تحصیل کرده و امتحان داده و از اطبای بزرگ و معروف فرنگی و ایرانی تصدبق داشته باشند و بر حسب دستورالعمل حفظ الصحه طهران امر طبابت این شهر مجری شود،سبزی فروش باید در خارج شهر سبزی خود را شسته ، دسته کرده وارد دکان خود نمایند، شعبده باز و معرکه گیر و مار گیر بملاحظه اینکه جوانهای مردم را گمراه نکرده و از کسب و کار باز ندارند باید نقالی نکنند که حسین کرد چه قسم قلاب انداخت جعبه جواهر را برد چه این حرفها اسباب تشويق جهال به دزدی و شرارتست و باید ممنوع باشد ....... و در آخر قید نموده است که " چنانچه شرایط و فصول معروضه مجری نشود بدیهی است کار پیشرفت ننماید و در تحت نظم نیاید و ترتيب صحيح حاصل نکند..."
  دیگر از طرحهای قانونی کنت طرح «بدایع نظمیه» او است که به کتابچه قانون كنت معروف است. طرح مذکور در سال ۱۲۹۶ ق تنظیم و در همان سال نیز بتصويب شاه رسیده است. این کتابچه شامل يك مقدمه و پنجاه و هشت ماده بود.
  سواد دستخط ناصرالدین شاه مربوط به کتابچه قانون کنت خطاب به کامران میرزا نایب السلطنه وحاكم تهران از این قرار است :
  «نایب السلطنه این کتابچه قانونی کنت را خواندم، تماما بسیار بقاعده ودرست است . يك دو فقره را ما کم و زیاد کردیم ملاحظه کنید. همین کتابچه و همین دستخط را در مجلس اول دارالشوری که منعقد می شود ، بدهید قرائت کنند. وزرا هم این کتابچه را امضاء کرده بدهند به کنت او هم بدهد چاپ کرده منتشر نمایند و از تاریخ امضاء، وزرا مسئول اجرای این قوانین بوده ، ذره ای تخلف نشود. همه این قوانین صحیح و محل هیچ ایرادنیست و لزوما انشاء الله باید مجری شود. همین دستخط را بده کنت ملاحظه نماید بداند ما قواعد را پسندیده ایم سنه ۱۲۹۶».
  کنت ازسال 1296 تا 1309 رئیس نظمیه بود و در این سال معزول شد.تا اینکه در سال 1336ه.ق. در تهران در گذشت. 1 نظم و نظمیه در دوره قاجاریه،تألیف مرتضی سیفی فمی تفرشی، تهران، یساولی،1362، صص 53-73
  ذیلا متن سند اعتراض وزیر مختارروس در ارتباط با واگذاری اجاره پوست حیوانات به کنت به اطلاع خوانندگان گرامی می رسد.

  اعتراض وزیر مختار روس به وزیر خارجه ایران(میرزا حسین خان سپهسالار) بجهت اجاره جمیع پوستهای حیوانات ازقبیل روباه و غیره به کنت دومنت فورت اطریشی رئیس پلیس ایران.
  متن سند:
  ترجمه شرحی است که جناب مسيوزيناويف ایلچی مخصوص و وزیر مختار دولت قوی شوکت روس به جناب مستطاب اشرف امجد ارفع حاجی میرزا حسین خان وزیر مهام خارجه و سپهسالار اعظم اعليحضرت شهریاری نوشته اند.
  ۸ شهر جمادی الثانی ۱۲۹۷ مطابق ۶ ماه مای ۱۸۸۰
  از مضمون مراسلات و عرایض کلیه تجار تبعه دولت علیه روسیه، مقيمين ولایات داخله خاک دولت علیه ایران، که در این اواخر به دوستدار رسیده، چنان معلوم و مستفاد می شود، که اولیای دولت علیه ایران جميع پوستهای حیوانات را از قبیل دله و روباه و غیره که بوده باشد به عالی جاہ مسیو کنت منت فرت اجاره داده اند، و نیز به مشاراليه اذن داده اند، که از تجاری که مال التجاره مزبوره ابتیاع و به خارج حمل می نمایند، به اختیار و میل خود مبالغی گزاف مالیات مطالبه و دریافت نماید.
  بر طبق شروط عهد نامه مبارکه منعقده فیمابین دولتين قوی شوکتین علبتين روس و ایران، جميع اجناس و مال التجاره ای که تجار مشاراليهم، در خاک دولت علیه ایران، ابتیاع و به خاک روسیه حمل می نمایند، فقط باید از قرار صد پنج گمرک بدهند. لهذا اجازه و اذنی که از جهت اخذ مالیات پوستهای مزبوره به مشارالیه داده شده، موجب نقض عهد نامه مبارکه است.
  بناءُ على هذا، دوستدار از جناب مستطاب عالی در کمال توقیر و احترام خواهش می نماید که تدابیر لازمه، به جهت موقوف نمودن این قسم تفويض محض، که به زبان فرانسه پریویلز مینامند، به مشارالیه داده شده و حقیقتأ خلاف مدلول عهد نامه مقدسه می باشد به عمل آورند. نیز صعوبت و اشکالاتی که در زمان حرکت و حمل و نقل مال التجاره مزبوره به ظهور می رسد، بلادرنگ رفع نمایند. زیرا که هرگاه فورا رفع ممانعت و صعوبت حمل و نقل مال التجاره مزبوره نشود، به کلی آنها ضایع و خراب گشته هر قدر ضرری که از این جهت به رعایای دولت بهیه روسیه وارد شود، بر عهده اولیای دولت علیه ایران خواهد بود.
  در این موقع دوستدار، منتظر جواب اولیای دولت علیه ایران در خصوص تدابير فوق بوده، همواره احترامات فایقه دوستدار را نسبت به جناب مستطاب اشرف امجد ارفع خود برقرار دانند. ترجمه مطابق اصل است
  نقش مهر پشت سند : مترجم اول سفارت روس گریگروویچ
  متن دستخط پشت سند : سفارت روس در باب منع امتیاز پوست روباه و غیره به کنت منت

  منابع : 1 - نظم و نظمیه در دوره قاجاریه،تألیف مرتضی سیفی فمی تفرشی، تهران، یساولی،1362، صص 53-73
  2 - اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تاسقوط قاجاریه،به کوشش فاطمه قاضیها، تهران ، وزارت امور خارجه، 1380 صص193-194.


  2 اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تاسقوط قاجاریه،به کوشش فاطمه قاضیها، تهران ، وزارت امور خارجه، 1380،صص193-194  ۱. نظم و نظمیه در دوره قاجاریه،تألیف مرتضی سیفی فمی تفرشی، تهران، یساولی،۱۳۶۲، صص ۵۳-۷۳
  ۲. اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تاسقوط قاجاریه،به کوشش فاطمه قاضیها، تهران ، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰،صص۱۹۳-۱۹۴
  پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۳۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت