Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  سندی از حسینعلی میرزا فرمانفرما
  [سجع مهر] : العزة لله---
  گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی ---
  قرار در کف شاه زمانه حسینعلی[ که بعد از مرگ فتحعلی شاه خود را شاه خوانده بود ]---
  مقرر فرمودیم که از ابتدای سال نو و مابعدها که ضبط بلوک فسا را، که به میرزا ابوالحسن خان محول فرمودیم، هرگز اورا معزول نفرموده و بر جمع آن بلوک هم چیزی نیفزودیم. خاطر خود را از مرحمت سرکار آسوده داشته و در امور رعیتی آنجا پرداخته باشد. فی شهر ذیقعده سنه ۱۲۵۰
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت