Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
در اولین تصویر ناصرالدین شاه و دوهوسه در مقابل یکدیگر قرار دارند و هرکدام چهره دیگری را به تفسیر می کشد

اگر میدان جنگ فرانسه و پروس به دوهوسه فرصت داد که سربازی خود را ثابت نماید ایران عرصه نمایا ندن جنبه هنری و علمی او بود.
تاجائی که اطلاعات موجود نشان می دهد تنها در ایران بود که استعد ادهای مختلف دوهوسه شکوفا گشت. چون در سن ۳۶ سالگی که عازم ایران گردید نیروهای فکری و بدنی او در اوج ترقي بو
نقاشی ھای لوئی امیل دو هوسه فرانسوی
از مناظر و مردم ایران در عصر ناصری

لوئي اميل دوهوسه در روز ۱۸ آوریل ۱۸۲۳ درزمان سلطنت لوئی هیجدهم در پار یس چشم به جهان گشود و در ۱۹ سالگی وارد یکی از مدارس نظام گردید و در بيست و يك سالگی با درجة افسری وارد خدمت ارتش فرانسه شد
 زیرنویس:
زن ایرانی با قلیان در دست.
اطلاعات مختصری که از زندگی شخصی و اداری او در دست است معلوم می دارد که سربازی استثنائی بوده و مانند يك سرباز زندگی صحرائی را دوست داشته و از جنگ و شکار احساس لذت ونشاط می نموده است. در علم اسب شناسی به مقام اجتهاد رسیده و تا آخر عمر نسبت به این حیوان دوستی عمیقی داشته است . ولی چون زندگی ارتشی تنها را یکنواخت یافته، تلاش خود را به هنر و علم که در آن ایام مورد توجه روشنفکران بوده معطوف ساخته است و در این رشته ها نه تنها به تماشا و حظ نفس اکتفا ننموده، بلکه تا جایی که خدمات افسری به او اجازه می داده است شخصا و عملا به اصطلاح وارد گود شده است. دو هوسه سربازی است با فکر مستقل و دانش پژوه که آن را با روح هنرمندی و احساسات عاليه توأم ساخته است.
 زیرنویس:
زن ایرانی با قلیان در دست.
اگر میدان جنگ فرانسه و پروس به دوهوسه فرصت داد که سربازی خود را ثابت نماید ایران عرصه نمایا ندن جنبه هنری و علمی او بود.
 زیرنویس:

تاجائی که اطلاعات موجود نشان می دهد تنها در ایران بود که استعد ادهای مختلف دوهوسه شکوفا گشت. چون در سن ۳۶ سالگی که عازم ایران گردید نیروهای فکری و بدنی او در اوج ترقي بود و ظاهرا در پی میدانی می گشت که نیروهای خویش را در آن به منصۀ ظهور رسانیده خود را مشهور سازد.
در ایام جوانی که در دو هوسه با سمت ستوانی در لشکر کشی ناپلئون سوم به ایتالیا شرکت داشت به او ماموریت داده شد که در ترسیم جزئیات تابلوی یاد بود " محاصرۀ روم" با"هراس ورنه" کمک نماید و بدین سان استعداد هنری او آشکار گردید و هنگامی که بنا به درخواست ناصر الدین شاه یک هیأت نظامی از افسران فرانسه تشکیل یافت که توپخانه ارتش ایران را به سبك فرانسه نوسازی نماید،دو هوسه هم که در آن زمان درجة سروانی داشت به عضویت این هیأت انتخاب گردید ،
اضافه بر سمت مشاور نظامی دوهوسه مأموریت داشت که راجع به اسب و شتر ایران هم بررسی هائی نموده یادداشتھائی بر دارد و همچنین طرح نوینی برای لباس متحدالشکل ارتش ایران تهیه نماید.
ولی دو هوسه دیدگاه وسیع تری داشت و خود را بخوبی آماده ساخته بود . بدین سان دوهوسه وقتی رسماً به سمت یک افسر و معلم فنون نظامی عضو هیأت فرانسوی تحت ریاست یک سرهنگ توپخانه به ایران آمد در واقع عنوان ، نقاش، مردم شناس، نژادشناس، و روز نامه نویس را هم داشت.
آنها در روز ۲۹ سپتامبر ۱۸۵۸ وارد ایران شدند. از مرز تا تهران از کوههای لخت و دشتهای خشک عبور می کردند، که یکنواخت و خسته کننده بود.ولی دوهوسه همواره دفترچه ای با خود داشت و برای آنکه یکنواختی سفر را آسان کند لحظه ای بیکار نمی ماند و گاه با شوق و گاه به اجبار نقاشی می کرد و هنوز به تهران نرسیده بود که تعداد طرحهای ترسیم شده او به ۶۰۰ رسید و اوقاتی که به سواری و نقاشی نمی پرداخت مشاهدات خود را یادداشت می کرد.
 زیرنویس:
. تصویر دوهوسه که ناصرالدین شاه ترسیم کرده است.
 زیرنویس:
. تصویر ناصرالدین شاه که دوهوسه ترسیم کرده است.
بالاخرهدر روز ۱۵ نوامبر ۱۸۵۸ هیأت فرانسوی به تهران رسید و دو هوسه با شگفتی مسرت آمیزی متوجه شد که عده زیادی از مردم شهر فرانسه حرف می زنند و در مجامع آنان از افسران فرانسوی به گرمی پذیرائی می شود..... ر.ک. منوچهر فرمانفرمائیان ،سفری به ایران،مجموعه ای از نقاشیهای لوئی امیل دوهوسه از مردم و مناظر ایران. ۱۲۳۶ -۱۲۳۸،از مجموعه منوچهر فرمانفرمائیان،تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.بی تا، چکیده ای از صص ۱ الی ۱۱.

يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۳