حلقه کاتبان kateban.com kateban.com ترس ناصرالدین شاه از اصلاحات به روایت میرزا علی خان امین الدوله https://ghaziha.kateban.com/post/4971 fa ناصرالدین شاه : ...نوکر۔ های من و مردم این مملکت باید جز از ایران و عوالم خودشان از جایی خبر نداشته باشند و بالمثل اگراسم پاریس یا بروکسل نزد آنها برده شود ندانند این دو خوردنی است یا پوشیدنی.. ]]> kateban.com بازدید ناصرالدین شاه از موزه لوور در پاریس و تماشای آثار باستانی به یغما رفته ایران در آنجا https://ghaziha.kateban.com/post/4968 fa صورت سربازهای دارا آورده، سنگ های بزرگ که آن وقت ستون عمارت دارا بوده و تمام را حجاری کرده بودند و شکل گاو داشت آورده بود و از این قبیل، خیلی چیزهای خوب بود و همه را تماشا کردیم ]]> kateban.com عزل و نصبهای ناصرالدین شاه در زمان قحطی به روایت خودش https://ghaziha.kateban.com/post/4951 fa ....میرزا عیسیِ ملعون وزیر تهران را در خلوت درب خانه ،حبس کرده ، حکم شد به حسابش برسند. امین الملک بجای او وزیر تهران شد....سرکار آقا مستوفی الممالک از وزارت و استیفا کلیتاً عزل شد.مستوفی الممالکی به میرزا کاظم خان نظام الملک نوری ، پسر صدر اعظم سابق سپرده شد. میرزا داود خان برادرش نایب او شد. طایفه نوریه دوباره به هیجان آمده، جنب و جوشی کردند...... ]]> kateban.com شکایات و عرایض زنان عهد ناصری به مجلس تحقیق مظالم https://ghaziha.kateban.com/post/4947 fa ....ل شکایات توسط افرادی است که نسبت به متعدی، از قدرت کمتری برخوردار بودند. خوانین محلی، حکام ، اشرار و یاغیان، که مردم عادی و بی پناه را تحت فشار می گذاشتند، ۹۱٪ عريضه ها از طرف مردان است و ۹٪ از سوی زنان بود..... ]]> kateban.com ببری خان گربه محبوب ناصرالدین شاه به روایت عزیز السلطان https://ghaziha.kateban.com/post/4946 fa ....آبدار باشی ابراهیم امین السلطان یا کس دیگری بود و برای ببری خان مثل شاه غذا می آورد. در سفرها هم برای گربه از تخت روان مخصوص استفاده می شد، و منزل به منزل او را همراه شاه می بردند. مشهدی رحیم، فراش امین اقدس لَلِه گر به بود. از قراری که شنیده ام گربه هم نسبت به شاه خیلی مأنوس بود.... ]]> kateban.com خواب خوش مهد علیا برای ناصرالدین شاه ! https://ghaziha.kateban.com/post/4945 fa نامه مهدعلیا به ناصرالدین شاه ]]> kateban.com سیزده بدر در عصر قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4944 fa این بیرون رفتن از خانه و شهر را برای آن انجام می دادند که معتقد بودند هر سیزدهی شوم است، برای آنکه اگر عدد سیزده هم، مانند سایر اعداد از سعادت برخوردار بود خداوند ماهها را سیزده ماه قرار می داد و امامان را سیزده تن مقرر میداشت و چون چنین نکرده پس عدد سیزده بد و نحس می باشد و باید از آن پرهیز داشته باشیم. حرف و عقیده ای که معلوم نبود از که و از چه زمان باب شده بود و به این خاطر می گفتند تا سرور و خوشی دوازده روز گذشته را با نحوست روز سیزده مخلوط نکنیم باید آنرا به خانه راه نداده به بیرون برگزار بکنیم، و نه به خارج خانه ، بلکه به خارج دروازه و هر چه از آن دورتر ببریم. ]]> kateban.com فرار کنیز ترکمان از اندرون ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4943 fa ....ملکه کنیز ترکمانی داشته است که تازه او را خریده بوده و او را اذیت می کرده..... معلوم شد کنیز ندزدیده است سی تومان دادم کنیز را خریده آزادش کردم. تصویر تزئینی است ]]> kateban.com نوروز 1261 ه.ش به روایت ناصرالدین شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4942 fa خلاصه بعد از شام، رخت پوشیده از عمارت عاج که همه چراغان شده بود رفتم به تالار موزه که برای شب تحویل حاضر کرده بودند، اما ماشاءالله تالار به این وسعت و پله‌های مرمر و اسباب و گلدانها و پرده‌های نقاشی و چهل چراغهای بزرگ زیاد و اسباب دیگر از جواهرات و غیره و غیره. . . الحق مایه کمال دلخوشی و تعجب بیننده‌ها بود. ]]> kateban.com خاطره ناصرالدین شاه در صد و سی و هفت سال قبل در چنین روزی : https://ghaziha.kateban.com/post/4941 fa هوای بيرون خيلی خوب بود، بحبوحۀ بنفشه و بيدمشک و نرگس است... درياچه و باغ و غيره خيلی با صفا بود،... حالا پنج روز به تحويل حمل مانده است . ]]> kateban.com چهار خاطرۀ شکاری ناصرالدین شاه از پلنگ https://ghaziha.kateban.com/post/4940 fa ....دیدم زمین شکافته شده است و یک چیزی را به زمین کشیده اند، خاک هم از هم شکافته است. توی شکافتۀ زمین ردّ پلنگ تازه دیدم، که پلنگ یک شکاری را از کوه گرفته بود، به زمین کشیده بود....دیدم یک قوچ بزرگ هفت هشت ساله را تازه پلنگ از کوه گرفته، کشیده آورده است اینجا می¬خورده است.... ]]> kateban.com خاطره یک روز ناصرالدین شاه(عزیمت به فیروز کوه). https://ghaziha.kateban.com/post/4939 fa شرح تصویر: سنگ نگاره فتحعلی شاه در فیروز کوه. ...یک قاطر و فرش و اسباب علی رضاخان را در منزل نیکنام ده برده بودند، بعینها پیدا شد. آشپز محقق در سلطنت آباد گریخته است، آبدار و سایر نوکرهای علی رضاخان هم گریخته اند، به سپهسالار نوشته شد بگیرند بفرستند.... ]]> kateban.com تهران عصر قاجار به روایت دکتر جان ویشارد پزشک امریکائی https://ghaziha.kateban.com/post/4938 fa .....تا آنجا که من تجربه کردم، در ایران طبقه متوسط وجود ندارد، مردم یا فقیرند یا غنی، ثروت گروه مرفه بیشتر در زمینهای حاصلخیز است، که دهقانان در آنجا به کار کشاورزی اشتغال دارند. پرداخت مالیات مستقیم معمول نیست، زیرا دهکده ها و زمینهای کشاورزی یکساله به بیشترین پیشنهاد دهنده واگذار می شود و او خود مسئول است... ]]> kateban.com خوابی که نحوۀ مرگ شاهزاده اعتضادالسلطنه وزیر علوم را پیش بینی کرد https://ghaziha.kateban.com/post/4937 fa .... کسی خواب دیده بود شاهزاده در گذشته، مرده او را به عبدالعظیم می برند و در تابوت معذ بست، در آب متکا روضه خوانی ست، شاهزاده از تابوت گریخته پناه به منبر می برد و معذبین وارد حوزه روضه خوانی نمی شوند .... ]]> kateban.com خدمتکاران خانگی در عصر ناصری به روایت كنت ژولین دو روششوار فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/4925 fa ......در ایران نه نسب، نه ثروت، و نه خدمات خود آدمی هیچ یک حقی برای او نمی آفریند. به کار گرفتن افراد و دادن مقام و منصب به عنایت شخصی بستگی دارد، پس اگر مخدوم را از خادم خوش آید به شایستگی و کاردانی نیاز نیست. چنین روشی ایران را به گرداب ترسناکی در افکنده است که پارتی بازی و نورچشمی پروری است...... ]]> kateban.com ناصرالدین شاه زیاد کار می کرد https://ghaziha.kateban.com/post/4924 fa .....خلاصه این است که 6 ساعت تمام در یک جا نشسته [به] خواندن و گفتن و گوش دادن گذشت، بسیار بسیار کسل شدم. .... ]]> kateban.com تامین مخارج سفر اول فرنگستان ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4922 fa ]]> kateban.com خاطرات یک روز ناصرالدین شاه از شکار و گشت در باغ شاه تهران: https://ghaziha.kateban.com/post/4918 fa راندیم برای باغشاه. کوههای ييلاق و دماوند همه سفید بود، مثل بلور. کوه دماوند خیلی خوب پیدا بود. هوا صاف بود، خیلی قشنگ، راندیم....آمدیم بالای یکی از تپه های باغ شاه، افتادیم به ناهار......از بس این طرف، آن طرف رفتیم شکارها از ما چیزی فهمیده بودند گریخته بودند..... ما خیال کردیم شکارها هستندمن نکردم تاخت کنم بروم جلوی شکارها. اگر میرفتم جلو، شکارها را می گرفتم، یقین می زدم. اما نرفتم..... ]]> kateban.com ناصرالدین شاه و رؤیای اسارت ولیعهد روس https://ghaziha.kateban.com/post/4915 fa در عالم خواب دیدم ....ولیعهد هم در گوشه ای ایستاده ، سرش را پائین انداخته بود ، نفسش در نمی آمد. ]]> kateban.com خاطره ناصرالدین شاه از اولین ملاقات با اولین سفیر امریکا در ایران https://ghaziha.kateban.com/post/4898 fa ]]> kateban.com قرار نامه واگذاری اختیار جنگلهای دولت علیه ایران از آستارا تا استرآباد به اتباع روس در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4897 fa ]]> kateban.com بازدید فرهاد میرزا معتمدالدوله عموی ناصرالدین شاه از کانال سوئز https://ghaziha.kateban.com/post/4891 fa ]]> kateban.com شرایط ایران در آستانه سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ https://ghaziha.kateban.com/post/4875 fa توضیح تصویر: – ترسیم صحنه استقبال امپراطور آلمان ، ویلهلم اول، شاهزاده فردریک ،صدراعظم بیسمارک و.. از ناصرالدین شاه در پوتسدام برلین به تاریخ ساعت 6 عصر 31 ماهِ می سال 1873(1290ه.ق) سفر اول فرنگستان. ]]> kateban.com ترور مظفرالدین شاه در پاریس به روایت خودش https://ghaziha.kateban.com/post/4870 fa ترور مظفرالدین شاه در سفر اول او به فرنگستان و در سال 1317 ه.ق روی داد. مظفرالدین شاه: .......و جماعتی رو به طرف این خبيث هجوم آوردند که او را از دست پلیس گرفته بکشند و همين جا قطعه قطعه نمایند. اما چون در این گونه موارد باید پلیس به دقت تحقيقات و تفتيشات نماید که این شخص کیست و قصدش چیست، ...... ]]> kateban.com یادداشت بدون تاریخ مظفرالدین شاه به صدر اعظم( امین السلطان یا امین الدوله)در مورد عزل نظام السلطنه https://ghaziha.kateban.com/post/4849 fa ]]> kateban.com هدیه یک تابلو از کمال الملک به دکتر قاسم غنی https://ghaziha.kateban.com/post/4850 fa نام تابلو: عمو صادق شیرازی سرایدار قفس طیور با کهنه ‌فروشها 1271 شمسی. ]]> kateban.com دستخط مظفرالدین شاه به صدر اعظم (اتابک) در مور د بیماری امین الملک https://ghaziha.kateban.com/post/4848 fa ]]> kateban.com خوش خیالیهای میرزا رضای کرمانی : https://ghaziha.kateban.com/post/4844 fa من بد كارى كردم جان خودم را فداى اهل وطن عزيز خود كردم ]]> kateban.com حاجیه خانم ،آوازه خوان ناصرالدین شاه: https://ghaziha.kateban.com/post/4846 fa ]]> kateban.com اعلام شکایت میرزا ملکم خان از انتشار کتابهایش در ایران همراه با اغلاط مطبعی اعلام https://ghaziha.kateban.com/post/4845 fa متجاوز از دویست رساله، به عشق ترقی ایران نوشته ام، ]]> kateban.com یک نامه از ناصرالدین شاه درمورد برپائی جشن تولدش https://ghaziha.kateban.com/post/4834 fa ..... دایره دنبكها و اسباب طرب راهم كوك و پاکیزه بده بار مالهای قوچاق بکنند، که از این گردنه وکتل سلامت بگذرد .... ]]> kateban.com سرمقاله اولین شماره روزنامه صور اسرافیل https://ghaziha.kateban.com/post/4833 fa ....به همت غیورانۀ برادران محترم آذر بایجانی ما در بیست و هفتم ذی حجۀ 1324 دولت علیه ایران رسماً در عداد دول مشروطه و صاحب کنستی توسیون (constitution قانون اساسی) قرار گرفت . دوۀ خوف و وحشت به آخر رسید . وزمان سعادت وترقي گرديد • عمر نکبت و فترت منتهی شد . وتجديد تاريخ و اول عمر ایران گشت . زبان و قلم در مصا لح امور ملک و ملت آزاد شد ..... تصویر : میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل ]]> kateban.com عاشورای سال 1308 به روایت ناصرالدین شاه( در شهرستانک ) https://ghaziha.kateban.com/post/4830 fa شرح تصویر:کاخ شهرستانک ناصرالدین شاه اثر کما ل الملک ]]> kateban.com محرم ۱۳۱۰ ه.ق. به روایت یحیی دولت آبادی https://ghaziha.kateban.com/post/4828 fa ]]> kateban.com خواندن کتیبه بیستون و کشف منشور کوروش توسط راولینسون در زمان قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4818 fa ...با چوب بست ونردبان با زحمات طاقت فرسا وشکیبائی بسیار وعدم توجه به خطر سقوط در ظرف سه سال توقف در کرمانشاه توانست کتیبه را با مداد و کاغذ نسخه برداری کند....... ]]> kateban.com اشاره ای به فعالیت زنان در جنبش مشروطیت https://ghaziha.kateban.com/post/4817 fa ...قابل توضیح است که برخی از مردان روشنفکر نیز از جمله روزنامه نویسان و شاعران و نمایندگان مجلس از حقوق زنان در این دوره حمایت کردند. «دهخدا» با مطالب طنزآمیز خود در روزنامه «صوراسرافیل» و «ایرج میرزا» با شعرهای خویش از حقوق زنان دفاع به عمل آوردند. .... ]]> kateban.com میرزا تقی خان امیر کبیر https://ghaziha.kateban.com/post/4816 fa ]]> kateban.com شاعری به نام شاپور قاجار (پسر فتحعلی شاه ) https://ghaziha.kateban.com/post/4815 fa این شاهزاده چهل و شش فرزند داشت: بیست و پنج پسر و بيست و يك دختر.......سالها در آن ولایت (ملایر و پری ) به عیش و عشرت و لهو و لعب پرداخت تا اینکه در آغاز دولت محمدشاه بعد از رهایی از زندان، از حکومت ممنوع و به كنجي آر میده به طاعت یزدان و دعای سلطان پرداخت تا در گذشت، ]]> kateban.com دعوت محمد علی میرزا ولیعهد مردم آذربایجان را به خروج از تحصن و انتخاب نماینده مجلس با اعلان عفو عمومی https://ghaziha.kateban.com/post/4814 fa ....ز طرف خودم به این اشخاصی که در قونسولخانه و مسجد متحصن هستند اطمینان می دهم که در بارۀ آنها عفو عمومی خواهد شد و مطلقا در ازای این اقدامات آنها مزاحمتی از طرف حکومت و غیره نخواهد شد. .... ]]> kateban.com لباس زن ایرانی به روایت مادام وولفسن نویسنده روسی در واپسین سالهای حکومت قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4813 fa مادام وولفسن نویسنده این کتاب در سال 1909 میلادی معادل 1287 شمسی یحدود یک سال قبل از استقرار مشروطیت شمسی به ایران آمده است و مشاهدات او مربوط به همان زمان است ]]> kateban.com عریضه مشروطه خواهان انقلابی به مظفرالدین شاه چند روز قبل از صدور فرمان مشروطه https://ghaziha.kateban.com/post/4809 fa .....استدعای رعایا که نوامیس و عیال پادشاه اند آنست که مجلس معدلتی که حاوی براجراء احكام قانون محمدی(ص) ومشتمل است بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس و دماء مسلمين و امنیت دوستان محمد و آل محمد (ص) اقامه شود که اجزای آن اجرای احكام محمدی و فرمایشات پادشاه که تمام مأخوذ از قانون احمدی است، دانایان بطريقة شرع احمدی و امنای پادشاه که در درستی وراستی علی بن یقطین وقت و عقلای والامقام که تمام دولتخواه محمدی مذهب و علوی مشرب خداجو هستند باشند، ..... ]]> kateban.com نقاشی ھای لوئی امیل دو هوسه فرانسوی از مناظر و مردم ایران در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4774 fa در اولین تصویر ناصرالدین شاه و دوهوسه در مقابل یکدیگر قرار دارند و هرکدام چهره دیگری را به تفسیر می کشد اگر میدان جنگ فرانسه و پروس به دوهوسه فرصت داد که سربازی خود را ثابت نماید ایران عرصه نمایا ندن جنبه هنری و علمی او بود. تاجائی که اطلاعات موجود نشان می دهد تنها در ایران بود که استعد ادهای مختلف دوهوسه شکوفا گشت. چون در سن ۳۶ سالگی که عازم ایران گردید نیروهای فکری و بدنی او در اوج ترقي بو ]]> kateban.com میرزا رضاکرمانی،تروریست ناصرالدین شاه، به روایت همسر و فرزند(چکیده) https://ghaziha.kateban.com/post/4772 fa دو، سه هفته از غیبت میرزا رضا می‌گذرد و همسرش که کاملاً از او بی‌خبر است، یک روز بالاخره تصمیم می‌گیرد خودش به دنبال شوهرش بگردد «چادرم را به سر انداختم و دور تا دور شهر سراغ او را گرفتم تا عاقبت فردی که شاهد دستگیری میرزا بود به من گفت: شوهرت را چماق به دست‌های حکومتی گرفتند و بردند حبس.»..... ]]> kateban.com ولیعهد های ناصر الدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4770 fa ولیعهد هایی که در خردسالی جان سپردند: محمود میرزا ، معین الدین میرزا ، محمد قاسم میرزا ]]> kateban.com سالروز تولد مظفرالدین شاه در فرنگ ، به روایت خودش https://ghaziha.kateban.com/post/4769 fa برگی از اولین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگستان در سال 1317 ه.ق برابر 1900 میلادی ]]> kateban.com نگرانی اعتماد السلطنه از به قدرت رسیدن شاهزاده مکار. https://ghaziha.kateban.com/post/4766 fa خدا وندا در آتیه چه بروز خواهد کرد. ترتیب کارها که چندان خوش نما نیست. این شاهزاده مکار اگر بعداز پدر زنده بماند و به این خیال و قدرت باقی باشد خدا بداد ایران برسد که بواسطة نفاق با اخوان في الواقع ایران را پست و ذلیل خواهد نمود. ]]> kateban.com عباس میرزا ولیعهد از نظر یک جهانگرد آلمانی https://ghaziha.kateban.com/post/4764 fa وارث تاج و تخت ایران در حدود سی و پنج سال دارد. او مردی است خو بروی و خوش منظر و آداب و رفتارش حکایت از اصالت و نجابت او میکند . کلامش نغز و گفتارش متین و با وقار است و ضمن سخن گفتن، بسیار بجا و بموقع لبخندی بر لبانش نقش می بندد. نگاهش حاکی از رأفت و مهربانی و صفا و یکرنگی است.طبیعت او از هر گونه قساوت و بیدادگری بیزار بوده و تا آنجا که میتواند از بروز آن در قلمرو خویش جلوگیری میکند. ]]> kateban.com سیزده بدر در عهد قاجار به روایت عبدالله مستوفی https://ghaziha.kateban.com/post/4761 fa از شهر که بیرون می رفتند، هر دسته ای کنار نهر آب و سبزه زاری می نشستند. ناهار را در زیر طاق آسمان و اگر چند درختی گیر آورده بودند. در زیر سایه کم آن صرف می کردند. آجیل و شیر ینی هم چه قبل از ناهار و چه بعد ازنا هار داشتند. بعلاوه عصری کاهو با سرکه یا سکنجبین و یا سرکه شيره حتما باید بخورند. بعضی از خانواده های نسبتا تواناتر رشته بریده و نخود و لوبیای پخته و اسفناج خرد کرده شسته در دو سه کیسه و دوغ و کشک در یک کوزه و مقداری پیاز و روغن همراه برده و در یورتی که برای خود گرفته بودند، آش رشته ای هم ضمیمه سایر خوراکیها می کردند.. ]]> kateban.com دستخط ملاطفت آمیز مظفرالدین شاه به اتابک (امین السلطان) https://ghaziha.kateban.com/post/4758 fa ....بحق خدا قسم که عالم صداقت و پادشاه پرستی شما را نسبت بخودم، به اعلی درجه می دانم.... ]]> kateban.com میمونی که ناصرالدین شاه نقاشی کرده است https://ghaziha.kateban.com/post/4757 fa این میمون را ناصرالدین شاه قاجار در بازگشت از سفر دوم فرنگستان در خرزان کشیده است(سال 1295 ه.ق) ]]> kateban.com دختران ناصرالدین شاه(شرح حال و اسناد)، فاطمه قاضیها https://ghaziha.kateban.com/post/4751 fa دختران ناصرالدین شاه تعدادی در نوزادی و خردسالی در گذشتند ،ولی آنها که زندگی کردند و آنچه مولف بدان دست یافت 16 نفر بودند. این دختران به ترتیب تاریخ تولد معرفی شدند و تا آنجا که مقدور بود در این کتاب به اسناد و شرح زندگانی آنها پرداخته شد. ]]> kateban.com یک سند از، فرار یک تبعه روسیه به ایران و تقسیم اموال او بین ورثه اش به حکم امپراطور در دوره فتحعلی شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4750 fa ا- تصویر امپراطور روس الکسانددر دوم در تاریخ این سند ]]> kateban.com ناصرالدین شاه و رؤیای محبوب از دست رفته(جیران) https://ghaziha.kateban.com/post/4749 fa [متن دستخط ناصرالدین شاه ذیل تصویر]: سنه ۱۲۶۵، جیران هم بود، خاتون جان هم بود، غلامحسین خان هم تازه از عزای مادرش آمده بود با شال خلعتی نگارنده :احتمالا نفر سمت راست جیران و نفر سمت چپ خاتون جان ملقب به ندیم السلطنه هست و چون هر دو تجریشی بودند ، در کنار یکدیگر نشسته اند. ]]> kateban.com تاسیس مریضخانه برای دارالفنون و بازدید ناصرالدین شاه از آنجا در سال 1290 ه.ق https://ghaziha.kateban.com/post/4747 fa این مریضخانه ساخته و با وسایلی که فراهم کردن آن در آن زمان میسر بود مجهز شد و ناصرالدين شاه روزهایی که به بازدید مدرسه می رفت از این بیمارستان سر کشی می کرد ]]> kateban.com همسر دکتر مصدق، نوه ناصرالدین شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4740 fa زهرا امامی، شمس السلطنه که پس از وفات مادر ملقب به ضیاءالسلطنه شد، مادرش دختر ناصرالدین شاه (ضیاء السلطنه ) و پدرش زین العابدین ظهیرالاسلام امام جمعه وقت تهران بود. در ربیع الاول 1322 هجری قمری به عقد دکتر محمد مصدق (پسر نجم السلطنه و وزیر دفتر )درآمد. ، ]]> kateban.com چگونگی نام گرفتن قهوه خانه قنبر https://ghaziha.kateban.com/post/4698 fa بانی این قهوه خانه سیاه حبشی ئی به نام قنبر از غلامان اندرون بوده که آنرا محل اجتماع سیاه ها می نماید ........در آنزمان سیاه ها جمعیت قابل توجهی از مردم تهران را تشکیل می دادند که در هر خانه بزرگ و صاحب مقام و تاجر و متمولی حداقل چند نفر زن و مرد سیاه در آنجا خدمت می کردند.... ]]> kateban.com عهدنامه ترکمان چای https://ghaziha.kateban.com/post/4687 fa تصویر عباس میرزا......... قائم‌مقام فراهانی که در این انجمن حضور داشت(تصمیم گیری برای جنگ دوم ایران و روس )، از اظهارنظر خودداری کرد و چون فتحعلی‌شاه جداً از او خواست که رأی خود را اعلام نماید، وی در پاسخ با صراحت به مخالفت برخاست و آن‌گاه کسانی چون معتمدالدوله، میرزا عبدالوهاب و حاجی میرزا ابوالحسن ایلچی وزیر خارجه نیز با جنگ مخالفت کردند، اما کسی به نظر آنها وقعی ننهاد ..... ]]> kateban.com علت علاقه ناصرالدین‌شاه به نقاشی چه بود و نقاشی‌های او امروز کجاست؟ به نقل از: روزنامه قانون،فاطمه قاضیها.کد خبر: 77791 | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۱۸ - 22:10 https://ghaziha.kateban.com/post/4660 fa اصل نقاشی‌های مزبوردر کاخ‌موزه گلستان، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آرشیو وزارت امور خارجه و غیره است که در کتابم( ناصرالدین‌شاه و نقاشی)، ذیل هرطرح یا نقاشی، منبع آن نیز قید شده است. در کاخ‌موزه گلستان طرح‌ها و نقاشی‌های بسیاری از ناصرالدین‌شاه موجود است که به‌جز آن‌هایی که در کتابم منتشر شده، اینجانب موفق نشدم به بقیه دسترسی پیدا کنم، امیدوارم که سایر علاقه‌مندان آن‌ها را دریافت و منتشر کنند. نکته‌ای دیگر که لازم است ذکر شود، این است که ناصرالدین‌شاه در همه ادوار زندگی از کودکی (ولیعهدی) تا سال‌های پایانی زندگی طراحی و نقاشی می‌کرده که آثار آن برجاست ]]> kateban.com داش مشدیهای تهران در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4647 fa ...... نان خوردن از دسترنج خود ، احترام نسبت به بزرگتر ، محبت و مهربانی با کوچکتر ، دستگیری از ضعیف ، كمك به مردمان درمانده و عفیف و پاکدامن ، تعصب نسبت به اهل کوچه و محله و بالاخره شهر و ولایت و کشور ، فدا کاری و رکی و بی پروائی ، حق گوئی و حمایت از حق ،عدم تحمل تعدی و بی حسابی ، اخلاق خاصِ داشیها بود . ]]> kateban.com اعطاى لقب در عهد فتحعلی شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4646 fa ...مضحکتر از همه لقبى است که به شهر تهران داده و این پایتخت را دار الخلافه خوانده اند درصورتی که در مذهب شیعه خلافت ابدا عنوانى ندارد و از این بدتر لقب خاقان است که شاه براى خود تراشیده است درصورتیکه خاقان ترکستان همیشه یکى از چاکران و هندوان سلاطین ایران بوده است. حتى منشىها این لقب را به آقا محمد خان هم داده او را خاقان شهید خوانده اند. ]]> kateban.com ناصرالدین شاه و وصف طبیعت https://ghaziha.kateban.com/post/4627 fa ...آنجا که شخص می رسد عالمی می بیند ماورای این عالم، یک چشم انداز غریبی دارد که در هیچ نقطه و هیچ مکانی دیده نشده و نخواهد شد... همه دنیا سبز و آباد، منظر غریبی دارد.... ]]> kateban.com درد دل ناصرالدين شاه (کار ایران چیزی نمی شود.) https://ghaziha.kateban.com/post/4623 fa ....رجال ما هم خیلی صدیق و امین و مطلع از سیاست نبودند ، بقدری هم که می شد، حفظ سیاست نکردند. .... ]]> kateban.com مراسم چهل ویک منبرِ شبهای عاشورا در عهد ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4621 fa .....چهل ويك منبر روها از همه طبقه بودند . حتی بعضی از اعیان که با فانوس و نو کرو پیشخدمت و فراش چهل ويك منبر می رفتند، نیز در میان واردین یافت می شدند. جعبه شمع آنها زیر بغل فراش بود و آقا که پای منبر می رسید، شمعش راروشن می کرد و با کمال اخلاص منبر را می بوسید ..... ]]> kateban.com تجاوز ترکمن های آخال روسیه به مرزهای ایران در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4618 fa ...اگر غفلت از طرف دره گز شده است تنبیه و سیاست کامل لازم دارند. اگر از قوچانی غفلت و مسامحه شده است تنبیه سخت کامل لازم دارند، خراسان امن خوب راحت را چرا باید ضایع نمایند و زن و بچه به اسیری برود، ثانيا باید حکماً تلافی این عمل را از درجزی و قوچانی بخواهید که تمام آن اُسَرا و اموال را پس بگیرند وتلافی نمایند خیلی زود .... ]]> kateban.com تصویر مدیران جرائد اقلیت در محرم سال 1343 برابر با مرداد1303 (نخست وزیری سردار سپه) https://ghaziha.kateban.com/post/4601 fa در دوره پنجم مجلس شورای ملی چهارده نفر از نمایندگان با رویه رضاخان مخالف بودند، این گروه دسته اقلیت را در صحن مجلس تشکیل می دادند، که رهبری آنها را آیت الله مدرس به عهده داشت. اما در خارج مجلس نیز عده ای از مدیران جراید با آنها همسو بودند. که انها را جراید اقلیت می گفتند.اين جرايد با اقليت پارلمان از نزديك همكاري و به وسيله ملك الشعراي بهار با آنها ارتباط دائمي داشتند، روي هم رفته، از 9 روزنامه كه طرفدار اقليت بودند، هيچ وقت بيش از يكي دو تاي آنها منتشر نمي شد،.... ]]> kateban.com شکار هیجان انگیز آثار عتيقه در ایران به روایت کلود آنه جهانگرد فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/4598 fa ....چشمان من تنها به دنبال کشورهایی است که مالامال از آثار و یادگارهای تمدنی کهنسال اند. سرزمینهایی که خاکشان پوشیده از ویرانه بناهای تاریخی و باستانی است. این ویرانه ها برای کسی که چشم بصیرت دارد خود یکپارچه شوق و هیجان و سرشار از آثار انديشه آدمیانی است که پیش از او زيسته اند....زمانی که من در خاک ایران به شکار شیر ماده ای از برنز موفق شدم که اسکندر کبیر آن را با خود به این سرزمین آورده است باور کنید حال و هیجانی به من دست داد که بی نظیر و بی سابقه بود. ]]> kateban.com عزاداری ماه محرم در تهران به روایت ادوارد براون https://ghaziha.kateban.com/post/4596 fa اما اکثر نمایشها به مصائب امامان شیعه اختصاص یافته اند که از این میان آنهایی که به واقعه ی دردآور کربلا و شهادت امام حسین (ع)، سیدالشهداء می پردازند تأثیرشان از همه عمیق تر و تکان دهنده تر است. ....... تعزیه ای که من امکان دیدنش را یافتم، نمایش زنهای داغ دیده خاندان عصمت و طهارت را در مقابل شمر خدانشناس، سردار یزید، به تصویر می کشید. شمر زره کاملی بر تن داشت و زنهای اسیر را سوار بر شتران بی زین به حضور او می آوردند.... ]]> kateban.com گزارش هفتگی دارالفنون به تاریخ بیستم الی بیست وششم ذی‌حجه‌الحرام 1283 https://ghaziha.kateban.com/post/4568 fa ...معلم علوم ریاضی در این هفته همه‌روزه به مدرسه مبارکه حاضر شده از علم نقشه‌کشی و هندسه و حساب درس به شاگردان سپرده خود داده، بعد از درس، از درس‌های گذشته سؤالات نموده، سه نفر از شاگردان مشارالیه که در درس بی‌اهتمامی نموده بودند در صحن مدرسه با تازیانه تنبیه شدند... ]]> kateban.com کتاب خریدن ادوارد براون در تهران https://ghaziha.kateban.com/post/4565 fa ....از آن جا که قصد داشتم همه پول در دسترسم را کتاب بخرم و مسئله این بود که نمی دانستم دقیقا چه کتابی را بخرم و یا از کجا تهیه کنم؛ پس به چندین کتاب فروشی رفتم و از آنها خواستم فهرست كتاب ها و قیمت شان را به من بدهند و نیز اضافه کردم که چون از چانه زدن بیزارم، در مورد قیمتها بحث نخواهم کرد و خیلی ساده، فقط کتاب مورد نیازم را از کسی که ارزان ترین قیمت را بدهد خواهم خرید. ... ]]> kateban.com دستخط مظفرالدین شاه قاجار به [میرزا علی اصغر امین السلطان صدر اعظم] اتابک https://ghaziha.kateban.com/post/4564 fa ]]> kateban.com مراسم عید قربان در عهد ناصری به روایت هینریش بروگش، سفیر و مستشرق آلمانی ( (1275-1277 قمری) https://ghaziha.kateban.com/post/4561 fa .....در خیابانها و بازارهای تهران مراسم جشن و شادی برپا بود، غالب دکانها بسته بودند و بوی کباب شتر از خانه ها به مشام می رسید، و دل و روده و محتویات شکم شترهای قربانی را در کوچه و سر راه ریخته بودند. عده ای دور کوچه ها راه افتاده بودند و پوست شترهای قربانی را می خریدند. در همه جا مردم با لباسهای نو و آراسته در رفت و آمد بودند و به هم تبریک می گفتند، سردرِ مغازه ها و خانه ها را پر چم زده بودند و صدای موسیقی و خنده و شادی از هر طرف به گوش می رسید...... ]]> kateban.com ماه رخساره، آخرین عشق ناصرالدین شاه به روایت تاج السلطنه https://ghaziha.kateban.com/post/4562 fa تصویر باغبان باشی خواهر رخساره ....پدر بیچاره من درین روزها خود را بدبخت ترین سلطان های عالم تصور می کرد و به کلی عنان اختیار را از دست داده بود. ......عجب درین بود که این دختر دوازده ساله، به پدر من اظهار عشق وتعلق کرده بود. و این دختر، عشق خودرا با کارهای کودکانه که از روی کمال صداقت و درستی بود اثبات می نمود.... ]]> kateban.com عید قربان سال 1292 قمری به روایت و دستخط ناصرالدین شاه قاجار. https://ghaziha.kateban.com/post/4559 fa ....شتر را پسر جهانسوزخان مرحوم کشت... ]]> kateban.com در تهران پول زیر دست و پا ریخته، کسی نیست جمع بکند https://ghaziha.kateban.com/post/4557 fa .....چون به تهران رسیده در احوال تهرانیان تفحص نمودم، به این نتیجه رسیدم که در دماغ تهرانی بادی و در وجود او شتابزدگی ایست که بکارهای زحمت دار پر معطلی تن نمی دهد و دیگر این که در تهران به همه چیز حتی به خاکستر پول می دهند..... ]]> kateban.com نامه ناصرالدین شاه در مورد حمله انگلیسها به جنوب ایران https://ghaziha.kateban.com/post/4554 fa ان شا الله تعالی با کمال قوت قلب مشغول کارها باشید، خاصه دواندن انگلیسها از بوشهر ]]> kateban.com دلیل انزجار مردم ایران از امتیازات، حق انحصارها و.... از نگاه ادوارد براون https://ghaziha.kateban.com/post/4490 fa .....کسانی که در اروپا، در این باره به بحث و استدلال می پردازند، تصور می کنند که منافع شاه و مردمش یکسان است، در حالی که نه تنها این طور نیست، بلکه منافع آنها معمولا در تضاد با یکدیگر قرار دارد..... ]]> kateban.com گزارش روز 12 جمادالثانی 1282 ازمدرسه دارالفنون https://ghaziha.kateban.com/post/4471 fa ....موسیو کنستان معلم نقاشی در روی صفحه‌ای با قلم مداد نشان شیرخورشید طرح کرده به مدرسه آورده بود، به ملاحظه نواب والا[اعتضاد السلطنه ] رسانید و بعد مواظب مشق نقاشی شاگردان خود شد.... ]]> kateban.com اعلان سفر دوم فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار در روزنامه روسی https://ghaziha.kateban.com/post/4463 fa ....در اوایل بهار آینده به سیاحت فرنگستان که مدتها بود در خیال آن بودند خواهند آمد. .....خیال شاه اینست که با اطراف بحر سیاه از راه قفقاز، مراجعت به ایران نمایند.... ]]> kateban.com شکار گله ای مرالها در اتریش و ترحم نزدیک به گریۀ ناصرالدین شاه. https://ghaziha.kateban.com/post/4459 fa ... مثل این است که گله گوسفندی را بیاورند جلو آدم، متصل بزنند بکشند. چنان او قاتم تلخ شد و چنان افسرده شدم که هیچ نمانده بود گریه شدیدی بکنم، یکی دستش خورد شده، یکی پایش شکسته ، یکی سر ش، یکی شکمش پاره، روده ها در آمده، به خدا قسم، اگر هیچ میرغضبی، هیچ ظالمی، کافری، شمر هم این طور نمی کند. دو سه دسته که داخل شد کشته شدند، من برخاستم،... تصویر:فرانسوا ژوزف امپراطور وقت اتریش ]]> kateban.com نامه عاشقانه دیگری از فتحعلی شاه به سوگلی اش تاج الدوله(طاووس خانم) https://ghaziha.kateban.com/post/4456 fa ..... آنی نگذشته است، که از خاطر مبارک فراموش شوی ،ان شاالله زود به خاک پای مبارک خواهید رسید.....اما نه اینکه غصه بخوری گریه کنی ، اگر شنیدیم ملول شدی و غصه می خوری از تو مکدر خواهم گشت... ]]> kateban.com زن ایرانی عصر قاجار از نگاه هانری رنه دالمانی، فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/4432 fa .....حسادت مردان زیاد است، اگر احیانا کسی نظری به طرف اندرون بیندازد مثل این است که مرتکب جنایت بزرگی شده باشد و به همین جهت است که در شهر های ایران رفتن به روی بام های بلند ممنوع است، مخصوصا در اصفهان ارو پائیان را نمی گذارند که در بالای عمارات بلند به سیاحت بپردازند، زیرا ممکن است که از آنجا داخل حیاطها دیده شود و نظرشان به زنان روی نپوشيده افتد....زنانی که از هوش و ذکاوت بی بهره نیستند با تمام قوا با جهالت مبارزه می کنند و نمی خواهند تسليم بدبختی و سیه روزی شوند، آنها در تحصیل معلومات کو شش می کنند ،تا بتوانند، به كانون خانوادگی آنطور که باید و شاید سروسامانی بدهند ]]> kateban.com اسامی پسران فتحعلی شاه به ترتیب تاریخ تولد https://ghaziha.kateban.com/post/4430 fa بر اساس منبع قید شده در ذیل و به احتمال زیاد فرزندان ذکورو اناث فتحعلی شاه قاجا ر 265نفر بوده اند که 154 نفر آنها در طفولیت در گذشتند. آنان که مانده اند 63 پسر و 48 دختر بودند ]]> kateban.com پیش نویس تلگراف به خط ناصرالدین شاه به ظل السلطان از سفر سوم فرنگستان (ذيقعده ۱۳۰۶ ه.ق ) https://ghaziha.kateban.com/post/4424 fa ....در همه فرنگستان و انگلستان زیاده از اندازه و زیاده از حد به ما احترام کردند. پذیرائیهای خیلی خیلی عمده و بزرگی نمودند که بسیار تعریف دارد .... ]]> kateban.com روحیات ایرانیها از نگاه کلود آنه،نویسنده فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/4411 fa ...کلود آنه از فروتنی وادب ذاتی و همیشگی و گاه افراطی مردم در برخورد با یکدیگر، از کتمان و راز پوشی ، از صفا و سادگی و از اصالت و و جاودانگی هنر های باستانی و سنتی ایران با ستایش یاد کرده است. ... ]]> kateban.com تصویر تمام قد جوانیهای ناصرالدین شاه در کنار توپ جنگی https://ghaziha.kateban.com/post/4387 fa ....این اثر، که دو متر طول دارد، شاه را با سرداری، شلوار یراق دوزی، کلیجه ترمۀ خزدار، کلاه بلند و ..... ]]> kateban.com شرح برگزاری مراسم تحویل سال 1255 [1293 ق]،به قلم ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4383 fa روز دوشنبه سه ساعت ونیم از دسته گذشته تحویل حمل شد. در تالار عاج تحویل شد. همه بودند.مخاطب مؤیدالدوله بود. ..... ]]> kateban.com شیوع طاعون در عصر فتحعلی شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4363 fa ....«درسنه ۱۲۴۷ در اکثر بلاد ایران و روم ناخوشی طاعون بهم رسید. در استرآبادده دوازده هزار نفر خلق تلف شدند، در مازندران قریب دویست هزار خلق تلف شدند، رشت و گیلان بالمره خراب شد، در تهران ده دوازده هزار خلق تلف شدند، ]]> kateban.com مصیبت وبا و جمعیت در عصر قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4352 fa ...مردگان را یا در گاری ریختند و به گودالها وخندق شهر انداختند و یا به گورستان ها بردند. مشيرالاطبا شاهد بود که «در قبرستانها چنان مرده می چیدند که گویا پارچه سفیدی روی گورستان کشیده اند و چون برخی را قبل از مرگ کامل و در حال اغما حمل می کردند، به گفته همو «بعضی مرده ها وقت شستن و یا کفن کردن و یا به قبر گذاشتن بلند شده و زنده گشتند ». آنان هم که هنوز نمرده بودند حیران و سرگردان بر جای بودند و از بشرة همه معلوم بود در میان بلاگرفتارند .... ]]> kateban.com نامه عاشقانه فتحعلی شاه به طاوس خانم سوگلی https://ghaziha.kateban.com/post/4338 fa یار نزدیک تر از من به من است //وین عجب تر که من از وی دورم ]]> kateban.com محمد علی شاه قاجار از نگاه و قلم گروته دانشمند آلمانی https://ghaziha.kateban.com/post/4336 fa محمدعلی شاه نسبتا چاق و کوتاه است.عینک طلائی به چشم زده است و کمی افسرده به نظر می رسد. رفتارش، طرز نگریستنش به حضار و گوش دادنش به حرفهای سفیر، نوعی خشکی و انجماد را نشان می دهد که بیشتر ناشی از بی تحرکی و انعطاف ناپذیری درونی است ،تا آداب دانیِ در باری. به علاوه در حرکاتش فقدان اتکای به نفس هم به خوبی مشهود است. هرچند این موضوع در مورد فرمانروائی که تازه به قدرت رسیده و دوران جوانیش را به دور از پایتخت، در تبریز، گذرانده است، تعجب آور نیست. محمدعلی شاه به داشتن یک زن قناعت کرده است و هیچگاه از او جدا نمی شود. ]]> kateban.com نامه و دستخط مظفرالدین شاه به اتابک (صدر اعظم ،میرزا علی اصغر امین السلطان) https://ghaziha.kateban.com/post/4335 fa ....ان شا الله فردا زودتر بیائید ، که پس از رفتن سفیر اتازونی برویم سر تلگراف .امشب را چرا دربخانه نماندید که بعد از افطار شما را ملاقات بکنم. ]]> kateban.com تصنیف خوانی در عهد ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4331 fa ... تصنیف سازان در جهانی از گمنامی بهتر از هر کسی می فهمیدند تا چگونه با زبانی مردمی و عامیانه برای مردم شعر بسرایند و یا چگونه همین شعر را در آهنگی کوچه بازاری برایشان بخوانند... ایرج میرزا به عارف: تو آهویی مکن جانا گرازی/ تو شاعر نیستی تصنیف سازی ]]> kateban.com اجرای قانون ، ناجی ملک و ملت،(شماره دوم روزنامه قانون) https://ghaziha.kateban.com/post/4330 fa ...ایران خانه ماست و تا این خانه نظم نداشته باشد بدیهی است که آسایش اهل خانه خیال محال خواهد بود .....با این همه معادن و جنگلها و استعداد خاک و قابلیت خلق و قدمت تاریخ و شرافت مذهب هيچ طایفه نیست که به قدر خلق این مُلک از نعمات طبیعی محروم و از قافله ترقی دنیا عقب مانده باشد....هیچ ایل وحشی نیست که پول آن به رسوائی پول ایران تنزل کرده باشد .... ]]> kateban.com ژاک هردوان فرانسوی در تهران(1303 – 1305خورشیدی ) https://ghaziha.kateban.com/post/4329 fa ...منظره خیابان لاله زار طوری است که بیننده گمان می کند مستقیما به برفهای تو چال می رسد،کثرت رفت و آمد درشکه و پیاده ها این خیابان را شبیه به یکی از خیابان های محله فرانسویان در سویس جلوه می داد....خانم ها زیاد رفت و آمد می کنند . همگی دارای چادر و پیچه و شناختن آنها غیر ممکن بود...بر عکس خیابان لاله زار در خیابان استانبول هیاهو و دادو قال خیلی زیاد بود. در این میان، داد و فریادِ درشکه چیها که خبردار خبردار می گفتند به گوش می رسید.... ]]> kateban.com دارالفنون و مجلس حافظ الصحه https://ghaziha.kateban.com/post/4328 fa گاهی اوقات بعضی از بیماران بطور اخص در مجلس حافظ الصحه حاضر می شده اند و پس از بررسی و مشاوره نتیجه نهائی اخذ می گردیده است...بعد از آن ولد جناب آخوند ملاعبدالکریم مجتهد ارگ حاضر شد که اطبای عظام مرض او را تشخیص دهند و معالجه نمایند، پس از غور رسی کامل معلوم گشت که مسلول و ریه اش معلول است، دستورالعمل داده شد....». ]]> kateban.com شرح سنگدلیهای فیروز میرزا فرمانفر و ستمکاریهای او https://ghaziha.kateban.com/post/4326 fa ...فيروز میرزا در این ماموریت با خشونت زیاد و غیرانسانی با مردم فارس عمل میکند ، وی به عنوان اینکه طوایف ممسنی و سران آنان نسبت به دولت نافرمان هستند مردم را مورد یورش قرار داده، مراکز و مساکن آنان را ویران می سازد و به گفته مؤلف ناسخ التواریخ ( بسیار کس را ... - نایبنا ساخت ... چندان سر بریدند و از سرهای دزدان ! مناره ها بر آوردند ..... ]]> kateban.com مهمانیهای ایرانی در عصر ناصری از نگاه و قلم ادواردبراون https://ghaziha.kateban.com/post/4325 fa ...رسم است که برای سرگرمی و تفریح مهمانان، از نوای موسیقی استفاده می شود....سفره شان را روی زمین پهن می کنند و دور تا دور آن تکه های نان سنگک می گذارند که به جای بشقاب نیز استفاده می شود....گرمی و جذابیت مهمانی، ..بیش از همه، به دلیل تنوع و جاذبه و پرمحتوا بودن صحبتها و بحثها است... ]]> kateban.com ناصرالدین شاه : .. این روزنامه سرتاپا نامربوط را کی نوشته است و داده چاپ کرده اند... https://ghaziha.kateban.com/post/4324 fa قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ راست در روزنامه های خودشان می نویسند. حتی به پادشاهان خودشان فحش وهزار نامربوط می نویسند ،هیچ کس نمی تواند منع کند. ]]> kateban.com چهل هزار مثقال طلا در قبال سرودن چهل هزار بیت شعر https://ghaziha.kateban.com/post/4322 fa ... فتحعلی خان صبا شاعر و ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه دستور یافت تا کتابی بر وزن شاهنامه فردوسی به نام شاهنشاهنامه به نظم در آورد و صبا ، آن را در مدت سه سال درچهل هزار بیت به اتمام رسانید و چهل هزار مثقال طلا صله گرفت. در سال ۱۲۳۳ ه ق قحطی عظیمی در خراسان افتاد و صبا به سرپرستی هیأتی برای دادن اعانه ، مأمور خراسان شد و در سرمای سخت زمستان با زحمات و صدمات زیاد به آنجا رسید ووجوه اعانه را بین نیازمندان تقسیم و به تهران مراجعت کرد ]]> kateban.com روسها و تخریب گورستان و مدرسه برای احداث بانک استقراضی https://ghaziha.kateban.com/post/4321 fa آقای طباطبایی پیام فرستاد که ویران کردن مدرسه و گورستان مشروع نیست. رئیس بانک جواب داد زمین ها را از مستشارالتجار خریده و نوشته های معتبر نیز در دست دارد،........نتیجه آنکه جمعیت انبوه به گورستان ريخته و ساختمان بانك را ویران کردند. ]]> kateban.com