Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
لینک های روزانه
  ....دوهوسه ملاحظه می نماید که روبند زنان باید همیشه آويخته باشد و نامحرم را حق دیدن روی آنها نیست ولی گاهگاهی علی رغم احتمال ضرب و شتم خواجه سرایانی که مراقب دختران بودند، خطر را بر خود خریده و زمانیکه گوشه نقاب را به قول او( ولو برای نمودن سر دماغ هم شده باشد) قدری بالا می زنند ، او از این فرصتهای کم و کوتاه استفاده می نماید.....
  نقاشیهای امیل دوهوسه نقاش فرانسوی از زنان ایرانی
  امیل دو هوسه که در معیت یک هیأت نظامی و بخواست ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ ه.ق به ا ایران آمد همانطور که در پست قبلی درج شد نقاشیهای بسیاری از ایران ترسیم نمود.از نقاشیهای او از شکل اسبها وشترهائی که کشیده یا مناظر و جزئیات شکارگاهها یا شکل آلات مختلف موسیقی وحتی از جواهرات سلطنتی که نقاشی نموده معلوم می گردد که تمام درها در این کشور به روی او باز بوده است مگر صورت زنان ایران ،معهذا هر وقت که فرصت یافته که صورت زنی را نقاشی نماید اثر او یکی از بهترین کارهایش به شمار می آید .
   زیرنویس:

  . دوهوسه ملاحظه می نماید که روبند زنان باید همیشه آويخته باشد و نامحرم را حق دیدن روی آنها نیست ولی گاهگاهی علی رغم احتمال ضرب و شتم خواجه سرایانی که مراقب دختران بودند، خطر را بر خود خریده و زمانیکه گوشه نقاب را به قول او ولو برای نمودن سر دماغ هم شده باشد) قدری بالا می زنند ، او از این فرصتهای کم و کوتاه استفاده می نماید . چهره زنان ایرانی به چشم او بر خلاف صورت مردان زنده و با نشاط جلوه می کند .به اضافه دوهوسه زنان ایران را دارای مزایای درجه عالی تمدن میداند
   زیرنویس:
  ولی معتقد است که زیبائی آنان بیشتر نشانه شهوت است تا نماینده هوش و ذکاوت و علت دیگر نومیدی او از اینکه بتواند چهره زنان این کشور را ترسیم نماید آن است که می گوید زنان در این قبیل مواقع بیش از حد آرایش می نمایند و اغلب نمی توان در اثر مصرف زیادی لوازم آرایش رنگ حقیقی چهره آنها را تشخیص داد .آثاری که از دو هوسه باقی مانده است بالاخره ثابت می دارد
   زیرنویس:
  که سهم او در شناسانیدن ایران آن زمان از هيچيك از سیاحان مشهور فرانسوی که از این کشور دیدن نموده اند کمتر نيست، دو هوسه نه بعنوان يك سر باز یا یك عالم بلکه بعنوان يك هنرمند با دیده ای روشن بین و موشکافانه به ایران آمد و مجموعه مستند بی نظیری از تصاویر و وضع زندگی این کشور در آن زمان به وجود آورد
   زیرنویس:

   زیرنویس:

  بعضی از تصویرهایی که موفق شده از زنان ترسیم کند و باقی مانده ، عبارتند از :
  ۱ -زن ایرانی با چارقد ، ۲- زن ارمنی از جلفای اصفهان ،۳ - زن ایرانی با چارقد
  ۴ -زن ارمنی، ۵ -زنان ارمنی در لباس خارج منزل، ۶-زن ارمنی در لباس داخل منزل
  ۷- رقاصه، ۸ -ناهار زن متشخص ایرانی و خدمتگار،۹ – بساط چای،۱۰ -زنان ایرانی
  ۱۱ -زن ایلیاتی،۱۲ - زن ایرانی با قلیان،۱۳ -ساقی،۱۴ -کلفت با آفتابه لگن، ۱۵ - زن چادری با روبنده (چاقشور در دست دارد)،۱۶ -زن چادری،۱۷ -زن با چادر و چافشور و روی باز،۱۸- زن با چادر و چاقشور و رو بندۂ نیمه باز،۱۹- زن با چادر و چاق شور و روبنده ،۲۰ -زن با چادر چاقشور و روبنده ، ۲۱- زن با چادر چاق شور و روبنده .
   زیرنویس:

  منبع : ر.ک .سفری به ایران،مجموعه ای از نقاشیهای لوئی امیل دوهوسه از مناظر و مردم ایران(۱۲۳۶ – ۱۲۳۸ ه.ش)با مقدمه و از کلکسیون منوچهر فرمانفرمائیان،تهران،بنیاد فرهنگ ایران ، صص۶ الی ۱۳ .
  يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت